Pre-School Teaching (BA)

MESARYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI

Program Profili

Kazanılan Yeterlilik

lisans derecesi.

Yeterlilik Düzeyi

BA.

Sunum

Okul Öncesi Öğretmenliği

Çalışma Yöntemi

Tam Zamanlı

Eğitim dili:           Türkçe

Okul öncesi öğretmenliği bölümünün öncelikli hedefi; öğretmenliğin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, eğitim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, kişisel ve mesleki etiğe uygun davranışlar sergileyerek öğrenciler için iyi bir rol model olan, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, alan bilgisine sahip, toplumun kültür ve değerlerine saygılı, yeniliklere açık, hayat boyu öğrenme felsefesine ve mesleki sorumluluklara sahip,  insana, yaşadığı topluma, doğaya duyarlı,  mesleğinin toplumsal ve eğitimsel gelişmedeki konumunu kavrayan, gelişmeyi bir yaşam tarzı olarak algılayan, bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimseyen, kamu yararını gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen çağdaş ve nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.

Mesarya Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı, zorunlu dersler bazında yurtiçindeki eğitim fakülteleri ile benzerlik göstermektedir. Ancak, bazı dersler sayısı ve çeşitleri açısından birkaç farklılık göstermektedir. Program, amacına uygun olarak, öğrencilerin yalnızca birer ders ezberleyicisi olarak yetişmelerini önlemek ve öğretmenliği üreten, düşünen, merak eden ve sorgulayan birer aydın olarak yetişmelerini sağlamak için felsefe, sosyoloji, antropoloji gibi temel sosyal bilimleri de vurgulayan bir içeriğe sahiptir. Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında, çağdaş eğitim öğretim teknikleri kullanılarak; yaratıcı, yenilikçi ve etkili eğitim öğretim yöntemlerini benimseyen ve bu yöntemleri uygulamak için gerekli alt yapıya sahip, uygulamada deneyimi olan okul öncesi öğretmenleri yetiştirilmektedir. Programda; alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, öğretmenlik uygulaması, genel kültür ve alan seçmeli dersleri bulunmaktadır.  

Bu bağlamda, zorunlu dersler asgari düzeyde tutularak, geniş bir yelpazeden oluşan ve güncel gelişmeler doğrultusunda yenilenen derslere de ağırlık verilmiştir.

Genel Hedefler:

Bölümün amacı; öğrencilerin eğitimle ilgili sorunları tartışabilecekleri, bu sorunlara çözümler üretebilecekleri ve özgürce kendilerini ifade edebilecekleri öğrenme ortamları oluşturmak, sorumluluklarının farkında, çalışmalarında titiz, disiplinlerarası alanlara açık, çalışmalarını paylaşabilen, değerlendirmelerinde akademik kriterleri referans alan, yaratıcı düşünceyi destekleyen, eleştiriye açık bireyler yetiştirmektir. Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek, araştırma projeleri gerçekleştirmek ve yayın yapmak. Öğrencilerin bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimini kolaylaştıran ortamlar oluşturmak. Akademik çalışmalarında  dürüst, açık, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine getirilmesini sağlamak temel amaçlarımızdandır.

Derslerin öğretilmesi, çeşitli eğitim kurumları ve öğretim yöntemleri kullanılarak, öğrencileri ilgili okul öncesi öğretmenliği dalını tanıtırken, aynı zamanda belirli bilimsel literatür ve içtihata başvurmaya teşvik eder.

Bu çalışma programının Özel Amaçları şunları içerir:

Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin gelecegi için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, üretimini toplum yararına sunmak, ulusal ve uluslararası ortamlarda verecegi egitim-ögretim, üretecegi bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Bununla birlikte 0-6 yaş çocuklarına bilişsel, dil, hareket, sosyal, duygusal, kişilik ve özbakım becerilerini desteklemek ve mümkün olan en üst düzeye çıkarmak üzere aktif öğrenme deneyimleri ve oyun yoluyla eğitsel yaşantılar sunan, eğlenerek öğrenmeleri ve gelişmelerini sağlayan bir öğretmenlik programıdır. Görevleri geleceğin yaratıcı, bağımsız, girişimci, özgüven sahibi, yenilikçi ve değişime inanan, sosyal, ekip çalışması yapabilen, gelişmiş problem çözme becerilerine sahip bireylerini yetiştirmektir.

 Eğitim bilimleri alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak bireylerin eğitim, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını irdelemek, çözümler  üretmek, bilgi birikimini toplumun yararına sunmaktır. Uzman ve yetkin akademik kadrosu, yetiştireceği nitelikli eğitimciler, yapacağı bilimsel araştırmalar ve projeler ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir eğitim kurumu olmak temel hedefimizdir.

– Mesarya Teknik Üniversitesi eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programının eğitim dili TÜRKÇE’dir.

Temel Öğrenme Sonuçları

Temel Öğrenme Sonuçları:

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans (BA) derecemiz, Okul Öncesi Öğretmenliğinde başarılı olmak için gerekli yasal ve akademik becerileri ve diğer birçok sektörde aranan bir dizi aktarılabilir becerileri sağlar.

Bu çalışma programını başarıyla tamamlayan öğrenciler

Bu çalışma programını başarıyla tamamlayan öğrenciler:

 • Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar

 • Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar

 • Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır

 •  Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar

 • Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler.

 •  Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır

 •  Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular

 • Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer,hazırlar ve kullanır.

 • Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular

 • Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır

 • Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefik ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir

 • Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir

 •  Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma,keşfetme,alternatif çözüm yolları üretme,bilgiye ulaşma,eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.

 • Etkin dinleme,empati kurma,kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir

 • Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.

 • Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir

 • Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.

 • Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

 • Okul öncesi dönem çocuklarının bedensel, psikomotor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal, kişilik ve özbakım becerilerinin gelişimini destekler

 • Okul öncesi dönem çocuklarını tanır ve değerlendirebilir

 • Okul öncesi çocuklarının eğitiminde farklı yaklaşım ve uygulama yapabilir

 • Çocuklar ve aileleriyle yakın ilişkiler kurar,

 • Okul öncesi eğitiminde ailelerle işbirliği yapar ve aile eğitimine katkı sağlarOkul öncesi dönem çocukları ve eğitimle ilgili sorunların çözümünde aileler, kurumlar ve diğer profesyonellerle işbirliği yapabilir

Mezunların İstihdam Profilleri ve Kariyer olasılıkları

Mezunların İstihdam Profilleri ve Kariyer olasılıkları 

Mezunların büyük çoğunluğu bu alanda çalışırken, bir kısmı da özel sektörde (özel kreşlerde, özel eğitim merkezlerinde ve özel okulların anasınıflarında) görev almaktadır.  Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’ndan mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; TC ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız teknik ve meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmî ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı, gibi Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında, Rehabilitasyon Merkezleri, çocuk kulüpleri, özel eğitim kurumları ve kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflarda hem okul öncesi öğretmeni hem de uzman olarak istihdam edilirler. Aynı zamanda bu bölümün mezunları okul öncesi eğitim kurumu kurucusu ve sahibi de olabilmektedir. Bununla birlikte bölüm mezunları akademik çalışmalarla uzmanlaştıkları alanlara göre çeşitli kamu kurum kuruluşlarında görev alabilmekte. Oyuncak sektöründe, çocuk yayıncılığı alanlarında, özel eğitim merkezlerinde ve çocuk hakları konusunda çalışan kurumlarda görev alabilmektedirler.

Lisans Programlarına Giriş- Kabul Koşulları

Lisans Programlarına Giriş- Kabul Koşulları
Türkiyeden gelecek öğrenciler, Türkiyede halen yürürlükte olan üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan iki aşamalı bir sınav sistemi ile yerleştirilmektedir. ÖSYM tarafından yapılan sınavın ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), ikinci aşaması ise Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olarak adlandırılır. YGS’de bir puan türünde en az 150 ve üzeri puan alamayan adaylar LYS sınavına katılamazlar. YGS’de 150.000-179.999 arası puan alan adaylar, yalnızca üniversitelerin ön lisans programları ve açık öğretim programlarını tercih edebilirler. LYS’den 180 puan ve üzeri puan alanlar, aldıkları puan türleri ile ilgili lisans programlarını tercih edebilirler. Bu sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Sınav sonucu üniversitemize yerleştirilecek olan öğrenciler, ÖSYM ve Mesarya Teknik Üniversitesi tarafından ilan edilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırır. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) dışında kayıt yaptırmak isteyen Türk öğrenciler, Mesarya Education House’un eğitim dili İngilizce olan Uluslararası temel dersler hazırlık ve uluslararası birinci yıl programlarına kayıt yaptırabilirler.Ayrıntılı ve daha fazla bilgigiye ulaşmak için tıklayınız.

Mesarya Teknik Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, öğrencilerle ilgili yönetmelik ve yönergelere ulaşmak için lütfen tıklayınız.