Mentally Disadvantage Teaching (BA)

MESARYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS (BA)PROGRAMI

Program Profili

Kazanılan Yeterlilik

lisans derecesi.

Yeterlilik Düzeyi

BA.

Sunum

Zihin Engelliler Öğretmenliği

Çalışma Yöntemi

Tam Zamanlı

Eğitim dili:           Türkçe

Zihin Engellilerin Öğretmenliği Programının temel amacı, özel gereksinimli bireylere, toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız, üretken ve topluma aktif katılımcı olmalarını sağlayacak becerileri kazandırabilen, farklı öğretim tekniklerini ve yöntemlerini bilen ve kullanabilen, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine destek hizmetleri sağlayabilen, farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışabilen, alanın sorunlarına duyarlı, mesleğin etik kurallarına uygun; içinde bulunduğumuz bilgi çağının gereksinimlerini yerine getirebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip; öğrenim gördüğü alanın ve yetiştirildiği mesleğin bütün yeterliklerine sahip öğretmenler yetiştirmektedir.

Zihinsel Engellilerin Öğretmenliği Programında, zihinsel yetersizliği olan çocuklarla eğitim-öğretim etkinliklerini yürütecek öğretmenler yetiştirilmektedir.Öğrenimleri süresince uygulamalı ve kuramsal bilgi ve becerilere sahip olmalarının yanı sıra, çevresinde, ülkesinde ve dünyada olanlara duyarlı, çözüm üretebilen, eleştirel ve analitik düşünebilen bireyler olmaları da amaçlanmaktadır.

Genel Hedefler:

 Bölüm öğrencilerinin alanları ile ilgili bilgi ve becerilerin ilgili yaş grubundaki öğrenciler tarafından kazanılmasında önemli rol oynayan çağdaş eğitim ve öğretim yaklaşımlarını benimseyen öğretmen adayları olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.

Özel eğitim bireysel özellikleri ve eğitim yeterlikleri açısından yaşıtlarına göre beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireylerin eğitim özgüven ve yeterlilik gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.

Bu çalışma programının Özel Amaçları şunları içerir

Bu çalışma programının Özel Amaçları şunları içerir:

Engellilerin, bundan da daha öte, zihin engellilerin durumu tüm toplumların kanayan yarası olmaya devam etmektedir. Artan dünya nüfusuna paralel olarak engelli ve zihinsel engellilerin de toplum içinde giderek daha yüksek sayılara ulaşması bu konudaki girişimlerin artmasını tetiklemiş ve özellikle zihinsel engellilerin eğitilmesi sureti ile topluma maledilmesi büyük önem kazanmıştır. Üniversitemiz Zihin Engelliler Öğretmenliği lisans programını bu gerekçeler ışığında zihin yetersizliği ve otizmden etkilenmiş bireylerin daha iyi eğitilmesi suretiyle topluma kazandırılmasını temin edecek öğretmenleri yetiştirmek amacıyla hazırlamıştır.

Bu çalışma programını başarıyla tamamlayan öğrenciler

Bu çalışma programını başarıyla tamamlayan öğrenciler:

 • Zihin Engelliler Öğretmenliği mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.

 • Özel gereksinimli ve bilhassa Zihin Engelli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.

 • Zihin Engellilerin eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.

 • Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.

 • Zihin Engellilerin eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.

 • Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.

 • Zihin Engellilerin eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

 • Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.

 • Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.

 • Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.

 • Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.

 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.

 • Zihin Engellilerin eğitimi, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.

 • Zihin Engelli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.

 • Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.

 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.

 • Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.

 • Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.

 • Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.

 • Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.

 • Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.

 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.

 • Zihin Engelli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.

 • Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

 • Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.

 • Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.

 • Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.

 • Zihin Engelli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.

 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.

 • Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.

 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.

 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

 • Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.

 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.

 • KKTC ve TC Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Mezunların İstihdam Profilleri ve Kariyer olasılıkları

Mezunların İstihdam Profilleri ve Kariyer olasılıkları

Programı bitiren öğretmen adayları, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel ve devlete ait ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, özel eğitim okullarında,eğitim ve uygulama okullarında, iş okullarında ve eğitim merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde “zihin engelliler öğretmeni”olarak istihdam edilmektedir. KKTC ve TC M.E.B’na bağlı meslek okullarında müdür ve müdür yardımcılığı gibi idari görevler de üstlenebilmektedirler. KKTC ve TC M.E.B.’nın açtığı sınavlarda başarılı olanlar kendi alanlarında müfettişlik yapabilmektedirler. Ayrıca, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de çalışma olanakları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak üniversitelerde ilgili alanda uzman ve akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

Lisans Programlarına Giriş- Kabul Koşulları

Lisans Programlarına Giriş- Kabul Koşulları
Türkiyeden gelecek öğrenciler, Türkiyede halen yürürlükte olan üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan iki aşamalı bir sınav sistemi ile yerleştirilmektedir. ÖSYM tarafından yapılan sınavın ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), ikinci aşaması ise Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olarak adlandırılır. YGS’de bir puan türünde en az 150 ve üzeri puan alamayan adaylar LYS sınavına katılamazlar. YGS’de 150.000-179.999 arası puan alan adaylar, yalnızca üniversitelerin ön lisans programları ve açık öğretim programlarını tercih edebilirler. LYS’den 180 puan ve üzeri puan alanlar, aldıkları puan türleri ile ilgili lisans programlarını tercih edebilirler. Bu sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Sınav sonucu üniversitemize yerleştirilecek olan öğrenciler, ÖSYM ve Mesarya Teknik Üniversitesi tarafından ilan edilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırır.  Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) dışında kayıt yaptırmak isteyen Türk öğrenciler, Mesarya Education House’un eğitim dili İngilizce olan Uluslararası temel dersler hazırlık ve uluslararası birinci yıl programlarına kayıt yaptırabilirler.Ayrıntılı ve daha fazla bilgigiye ulaşmak için tıklayınız.
Mesarya Teknik Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, öğrencilerle ilgili yönetmelik ve yönergelere ulaşmak için lütfen tıklayınız.