DERS TANIMLARI

ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DERS KODU :ZEÖ 101

DERS ADI : ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM I

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 4 – 0

DERSİN TANIMI: Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik ve otistik bozukluklar, öğrenme güçlükleri, işitme yetersizlikleri, dil ve konuşma bozuklukları, duygu ve davranış bozuklukları, görme yetersizlikleri, bedensel yetersizlikler, üstün zeka ve yetenek, kaynaştırma, erken eğitim, Dünya’da ve Türkiye’de özel eğitim uygulamaları.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. Baykoç N.(2011) Ankara, Eğiten Kitap.

 2. Özel Eğitim. Akçamete, G. (2009). Ankara: Kök Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95 zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 103

DERS ADI : PSİKOLOJİYE GİRİŞ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3 – 0

DERSİN TANIMI: Psikoloji’nin tanımı, temel kavramları ve tarihsel süreci, bireyin kendini ve dünyayı anlamlandırma atılımı olarak psikoloji ve bir bilim olarak psikolojinin genel çerçevesi. Psikanalatik, davranışçı, bilişsel, hümanist / varoluşçu ve sistem kuramları. Psikolojinin temel alt alanlarından sosyal, klinik, deneysel, gelişim, okul, eğitim ve endüstri örgüt psikolojileri. Psikolojinin Felsefe, Sosyoloji, Antropoloji, Eğitim, Psikiyatri gibi diğer bilim dallarıyla ilişkisi. Davranışın normal ve normaldışı boyutta biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel temelleri. Psikolojide araştırma yöntemleri, davranışın biyolojik temelleri, duyum ve algı psikolojisi, bilinç durumları, öğrenme ve bellek, zeka ve diğer temel bilişsel süreçler, normal- dışı davranışlar ve kişilik. Kişilerarası ilişkilerin psikoloji bilgileri ışığında yorumlanması ve psikolojinin özel eğitim alanı ile ilişkisi.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Gelişim Psikolojisi (Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm). Onur, Bekir (2007). Ankara: Simge Yayınları.

 2. Anormal Psikolojisi Davison, G.C. (2004). (Çev.Ed. İ.Dağ). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 3. Zihinsel Engelli Psikolojisi , Ann M. Kring; Sheri L. Johnson; Gerald C. Davison; John M. Neale (2015) (Çev. Muzaffer Şahin). Anakara: Nobel Yayıncılık.

 4. Psikolojiye Giriş, Plotnik, Rod, (2009). (Çev. T.Geniş). İstanbul:Kaknüs Yayınları.

 5. Psikolojiye Giriş Morgen Clifford, (2010). (18.baskı) (Editörler: Siber Karakaş, Rükşan Ekşi) Eğitim Akademisi Yayınları.

 6. Psikolojide İlk Adım, Öztabağ, Lütfi (1983). İstanbul: İnkilap Yayınevi.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 107

DERS ADI : EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3 – 0

DERSİN TANIMI: Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Ö. Demirel, Eğitimde Yeni Yönelimler, Pegem A. Yayıncılık.

 2. E. Karip, Eğitim Bilimine Giriş, PagemA Yayıncılık.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 109

DERS ADI : TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2 – 0

DERSİN TANIMI: Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Hafıza Teknikleri ile Edebiyat ve Dil Anlatım, Emre – Mine Çiğdem, Altın Nokta Yayınları.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 111

DERS ADI : YABANCI DİL I

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3 – 0

DERSİN TANIMI: Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Headway (Intermediate), Liz- John Soars, Oxford University Press.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 113

DERS ADI : BİLGİSAYAR I

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2 – 2

DERSİN TANIMI: Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramlar.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Bilgisayara Giriş, Gökçe Becit İşçitürk, Pegem Akademi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 105

DERS ADI : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2 – 0

DERSİN TANIMI: Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya- Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yrd. Doç. Dr. Sezai Öztaş, Kayalı Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 102

DERS ADI : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3 – 0

DERSİN TANIMI: Terim ve tanımlar, AAIDD tarafından yapılan tanımlarının kuramsal temelleri, sınıflama, görülme sıklığı ve yaygınlık, zekanın değerlendirilmesi, uyumsal davranışların değerlendirilmesi, biyolojik kaynakları ve önlenmesi, zeka geriliğinin psiko-sosyal yönleri, hafif geriliği olan bireylerin özellikleri, ağır geriliği olan bireylerin özellikleri, bebeklik ve erken çocuklukta eğitim, ilköğretim, geçiş yılları.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar Ve Özel Eğitime Giriş. N.Aral Ve F.Gürsoy (2006). İstanbul: Morpa Yayınevi.

 2. Özel Gereksinimli Çocuklar Ve Özel Eğitim. Baykoç N. (2011). Ankara: Eğiten Kitap.

 3. İşlevsel Değerlendirme: Davranış sorunlarıyla başa çıkma ve uygun davranış kazandırma süreci. Erbaş, D. (2004). Kök Yayıncılık, Ankara.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 104

DERS ADI : SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: İlkyardımın tanımı ve genelleme, solunum sistemi ve acil durumlarda yapılacaklar, dolaşım sistemi ve acil durumlarda yapılacaklar, kalp durması ve acil durumlarda yapılacaklar, kanamalar ve acil durumlarda yapılacaklar, yanıklar ve acil durumlarda yapılacaklar, yaralanmalar, kırılmalar ve acil durumlarda yapılacaklar, zehirlenmeler ve acil durumlarda yapılacaklar, şuur kaybı ve ilkyardım, epilepsi nöbetleri, nöbetler sırasında ve sonrasında yapılacaklar.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. İlk Yardım kitabı, Cemil Sözen, Nobel Yayınları.

 2. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitim Kitabı.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 106

DERS ADI : BİREYSEL FARKLAR VE PSİKOLOJİ YAKLAŞIMLARI

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: İnsan davranışlarını bilimsel yöntemle inceleme, bireysel, bireylerarası, bireyin kendi içindeki farkları ve özel eğitim sınıflandırmaları, yetersizliği olanlara hizmet yaklaşımları, farklılığın nedenlerini, sonuçlarını ve giderilmesini açıklayan psiko-dinamik, biyofiziksel, davranışsal, sosyolojik ve diğer yaklaşımlar.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Anormal davranışlar psikolojisinde vak’a çalışmaları, B. Oltmans, T. F.,Neale, J. M., &Davison, G. C. (2003). Doç. Dr. İ. Dağ (Çev. Ed.), Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 2. Farklı Gelişen Çocuklar, Kulaksızoğlu, Adnan(2003), İstanbul: Epilson Yayıncılık.

 3. Mental Bozuklukların Tanısal Ve Sayımsal El Kitabı (DSM IV) Davidson, G.C. & Neale, J.M , (1997). (Çev. E. Köroğlu). Ankara: Hekimler Yayın Birliği.

 4. Davranış değiştirme planı hazırlanması ve uygulanması. Davranış ve öğrenme sorunu olan çocukların eğitimleri. Erbaş, D. (2003). Anadolu Üniversitesi Basım Evi. Eskişehir.

 5. Davranış ve Öğrenme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi. Eskişehir: Anadolu.Üniversitesi AÖF yayınları.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : ZEÖ 110

DERS ADI : BİLGİSAYAR II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-2

DERSİN TANIMI: Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Bilgisayara Giriş, Gökçe Becit İşçitürk, Pegem Akademi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 112

DERS ADI : EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Bilişsel Psikoloji (Çeviri Editörü: Muzaffer Şahin; Çevirenler: Nakşidil Yazıhan, Selgün Yüceil, Pınar Kurt Nilgün Çepelioğullar, Elmas Gülcan, Hande Kaynak, Hülya Can, , Gamze Cilbir, Petek Akman, Göklem Tekdemir Yurtdaş, Munise Emek). Ankara.

 2. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Yeşilyaprak, B.(2003). Ankara: PegemA Yayıncılık.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 114

DERS ADI : TÜRKÇE II : SÖZLÜ ANLATIM

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Ali Yakıcı ve diğerleri, Üniversiteler için Türkçe – 2: Sözlü Anlatım, Gazi Kitabevi.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 116

DERS ADI : YABANCI DİL II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. New Headway (Upper Intermediate) Liz – John Soars, Oxford University Press.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 108

DERS ADI : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Mehmet Akif Bal, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Ders Kitabı.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : ZEÖ 201

DERS ADI : ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Tutumlar, davranışlar, tutumların gelişimini, sürekliliğini ve değişimini etkileyen etmenler, engellilere yönelik tutumlar, engellilere yönelik olumsuz tutumların oluşmasını etkileyen etmenler, tutum değiştirmeye yönelik gerçekçi bilgilendirme, etkileşimde bulunma vb. süreçler, engellilere yönelik olumsuz tutumların değerlendirilmesine ve değiştirilmesine yönelik uygulamalar.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Skills For Living. Group Counseling Activities For Elementary Students. Illinois: Morganett, R. S. (1994). Research Press.

 2. Helping People Change. A Textbook Methods. Kanfer, F. & Goldstein, A.P. (1991) Pergamon Press.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 203

DERS ADI: ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Gelişimsel gerilik kavramı ve gelişimsel geriliği olan çocuklar, erken çocuklukta özel eğitimin tanımı, önemi, kuramsal yaklaşımları, tarihsel gelişimi, yasalarda erken çocuklukta özel eğitim, erken çocuklukta özel eğitimde rol oynayan uzmanlar ve destek personel, erken çocuklukta özel eğitime aile katılımı, erken çocukluk döneminde tarama, tanılama, programlama amaçlı değerlendirme, standart ve alternatif değerlendirme yaklaşımları ve araçları, erken çocukluk döneminde programa dayalı değerlendirme, standart ve alternatif yaklaşımlar. Bireyselleştirilmiş aile hizmet planı-BAHP, geçiş süreci, eğitim sunma modelleri ve öğretim yaklaşımları, küçük adımlar erken eğitim programı.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Özel Eğitime Giriş, Özsoy, Y,.Özyürek, M,.Ve Eripek, S, (1996).Ankara: Karatepe Yayıncılık.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 205

DERS ADI : UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:4-0

DERSİN TANIMI: Uygulamalı davranış analizinin temelleri, tarihçesi, tanımı, ilkeleri ve önemi. Hedef davranış belirleme, tanımlama, ölçme ve kaydetme. Hedef davranışa ilişkin toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesi. Öğretime karar vermek için verilerin kullanımı. Davranış artırma ilkeleri ve işlem süreçleri, pekiştireç çeşitleri ve kullanımı, sembol pekiştirme, yeni davranışların kazandırılmasında ilkeler ve işlem süreçleri, davranış azaltma ilkeleri ve işlem süreçleri, ayrımlı pekiştirme, sönme, tepkinin bedeli.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. İnsan Davranışı, Cüceloğlu, D.,(2006 ), İstanbul: Remzi Kitapevi.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : ZEÖ 207

DERS ADI : EĞİTSEL-DAVRANIŞSAL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Özel eğitimde ölçme ve değerlendirme kavramları, özel eğitimde değerlendirmenin amaçları, eğitsel ve tıbbi değerlendirme yaklaşımları, Türkiye’de ve ileri ülkelerde eğitsel ve davranışsal değerlendirme uygulamaları, eğitsel değerlendirmenin basamakları, formal ve informal değerlendirme teknikleri, tek basamaklı ve zincirleme davranışların ölçümünde ve kayıt edilmesinde kullanılabilecek teknikler, değerlendirme verilerini yorumlama, raporlaştırma ve eğitimde kullanma, bireyselleştirilmiş eğitim programının izlenmesi ve değerlendirilmesi.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Erdoğan Tezci, Detay Yayıncılık.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık ; Asgari %95zorunludur

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : ZEÖ 209

DERS ADI : ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Öğretim İlke ve Yöntemleri, Erdoğan Oğultekin, Anı Yayıncılık.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DERS KODU : ZEÖ 202

DERS ADI : ZİHİN ENGELLİLERE BECERİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Beceri ve kavram tanımları ve özellikleri, beceri ve kavramların kazanılma sıraları, beceri ve kavramlarla ilgili ölçme aracı hazırlama, ölçme araçlarını uygulayarak öğrencinin yapabildiklerini belirleme, tek ve çok fırsata dayalı beceri ölçümleri, performans düzeyine dayalı olarak amaç yazma, becerilerle ilgili amaçları gerçekleştirmek için ipucu sunma ve silikleştirme işlem süreçlerinin kullanımı, kavramlarla ilgili amaçları gerçekleştirmek için farklı öğretim tekniklerinin (doğal, doğrudan, yanlışsız öğretim gibi) kullanımı.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Zihin Engellilerde Öğretmenlik, Emine Rüya Özmen, Pegem Akademi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 204

DERS ADI : ZİHİN ENGELLİLERE MATEMATİK ÖĞRETİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Matematik öğretimi ve planlaması, matematik beceri ve kavramların değerlendirilmesi, basamaklandırılmış öğretim ve doğrudan öğretim yaklaşımları, problem çözme becerileri geliştirme, matematik programını uygulama, sayma, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinin öğretimi, matematik öğretiminde hata türleri ve analizi, işlevsel matematik becerilerinin öğretimi, değer (para), zaman, uzunluk ve ağırlık ölçüleri, geometri kavram ve becerilerin öğretim yolları.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Zorlanan Çocuklar için İlköğretim, Tuğrul Akar, Anı Yayıncılık.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 206

DERS ADI : ZİHİN ENGELLİLERE RESİM-İŞ ÖĞRETİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Resim-iş öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri, yöntemlerin zihin engelli öğrencilere uyarlanması, çocukta çizgi gelişimi, çizgi gelişiminin özellikleri, beceri örnekleri, sulu boyayla boyama, makasla kesme, baskı, püskürtme, origami ve mum çalışmaları, maske, kukla yapma ve bileklik yapma, bunlar ve benzeri becerileri kazandırmak için ölçme aracı geliştirme, öğretim planları hazırlama, öğretim uygulama örnekleri.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Görsel Sanatlar Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri, Vedat Özsoyi Pegem Akademi

 2. Zorlanan Çocuklar için İlköğretim, Tuğrul Akar, Anı Yayıncılık.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : ZEÖ 208

DERS ADI : KAYNAŞTIRMA VE DESTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Özel eğitimde yerleştirme yaklaşımları, birlikte ve ayrı eğitim. Özel eğitimle ile ilgili yasal düzenlemelerde kaynaştırma, kaynaştırmanın tanımı, en az kısıtlayıcı eğitim ortamı kavramı, tarihçe ve yasal dayanaklar, kaynaştırma türleri. Destek özel eğitim hizmetleri; danışmanlık, sınıf-içi destek ve kaynak oda. Kaynaştırmada işbirliği, tanımı, önemi ve türleri. Türkiye’de kaynaştırma, kaynaştırmanın başarısını etkileyen etmenler, kaynaştırma ile ilgili araştırmalar.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Okulda Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuk: Program Rehberi, Schrumpf, Fred; Crawford K. Dona & Bodine J. Richard (2007). Ankara: İmge Kitabevi.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 210

DERS ADI : HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri, yöntemlerin zihin engelli öğrencilere uyarlanması, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgilerdeki temaların incelenmesi (üniteler, belirli gün ve haftalar, vb.), konuların mantıklı sıraya konulması, konuların kazandırılması için gerekli kavramların belirlenmesine dayalı olarak kavramlarla ilgili ölçüt bağımlı ölçme araçlarının geliştirilmesi, ders planlarını öğrencilerin düzeyine göre hazırlama, örnek öğretim uygulamaları.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Hayat Bilgisi Öğretimi, Selahattin Kaymakçı, Pegem Akademi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 212

DERS ADI : ZİHİN ENGELLİLERE İLETİŞİM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Dil, iletişim ve konuşma kavramları ve gelişimi, zihin engelli çocuklarda görülen dil, iletişim ve konuşma özellikleri ve sorunları, dil, iletişim ve konuşma sorunlarını değerlendirme, dilin bileşenlerine göre amaçlar belirleme, iletişim becerisi kazandırmada kullanılan doğal ve yapılandırılmış yöntemler, iletişim becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili aile rehberliği.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Gelişim Öğrenme Öğretim. Kuramdan Uygulamaya. Senemoğlu, Nuray. (2007). Ankara: Gönül Yayınları.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 214

DERS ADI : BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Öğretim programının öğeleri, bireyselleştirilmiş eğitim programı nedir, nerede ve kimler tarafından geliştirilir, özel eğitim alanında program geliştirmeye ve var olan programları uyarlamaya neden gerek vardır, bireyselleştirilmiş eğitim programlarının öğeleri ve geliştirilmesi, öğrencilerin değerlendirilmesi, varolan performans düzeyinin belirlenmesi, uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi ve yazılması, özel eğitim ve destek hizmetlerin belirlenmesi, tüm hizmet planları, aile hizmet planları ve geçiş planları, uzun ve kısa dönemli amaçları yıla yayma.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Gelişim Öğrenme Öğretim. Kuramdan Uygulamaya. Senemoğlu, Nuray. (2007). Ankara: Gönül Yayınları.

 2. Öğrenme Beyinde Nasıl Oluşur?, Madi, Bülent. (2006). Ankara: Morpa Yayınları.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 301

DERS ADI : OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Okumanın tanımı ve yapısı, okumaya hazırlık programları ile ilgili yaklaşımlar, okumaya hazırlığın değerlendirilmesi ve desteklenmesi, yazma mekaniğinin öğretimi, işlevsel okuma- yazmanın değerlendirilmesi ve öğretimi, ses yaklaşımına dayalı okuma-yazma öğretimi, cümle yaklaşımına dayalı okuma-yazma öğretimi, kaynaştırma sınıfında okuma-yazma için yapılabilecek uyarlamalar.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Okuma Yazma Öğretimi, Andrew Johnson, Pegem Akademi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 303

DERS ADI : ZİHİN ENGELLİLERE GÜNLÜK YAŞAM VE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Günlük yaşam ve sosyal becerilerin tanımı, çocuklarda günlük yaşam ve sosyal becerilerin gelişimi, farklı yetersizlikleri olan öğrencilere hangi günlük yaşam becerilerinin (özbakım, ev-içi beceriler, toplum becerileri, serbest zaman becerileri vb.) ve sosyal becerilerin kazandırılmasının uygun olduğuna karar verme, bu becerilerin kazandırılması için ölçme araçları hazırlama, öğretim ortamını düzenleme, kullanılacak ipuçlarına ve ipuçlarını silikleştirme işlem süreçlerine karar verme, uygulama, kazandırılan becerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi, Elif Sazak, Pegem Akademi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 305

DERS ADI : ZİHİN ENGELLİLERE OYUN VE ŞARKI ÖĞRETİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Çocuklarda oyun gelişimi ve özellikleri, zihin engelli çocuklarda oyun gelişimi ve oyun özellikleri, oyunun tanımı, oyun kuramları, oyunun önemi ve sınıflandırılması, gelişim alanlarına göre derlenen oyun örnekleri, zihin engelli çocuklara şarkı, dramatizasyon ve ront öğretimi, oyun ve şarkı öğretiminde yapılacak uyarlamalar

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Oyunlarla Kavram Eğitimi Etkinlik Örnekleri, Günseli Yıldırım ve Ayşe Işık Gürşimşek, Anı Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : ZEÖ 307

DERS ADI : BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANLARI VE ÖĞRETİMİN

BİREYSELLEŞTİRİLMESİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Öğretim dersleri kapsamında geliştirilen ölçme araçları, öğretim materyalleri ve okul programlarını (okulöncesi, ilköğretim programları) kullanılarak, ekip çalışması içerisinde, kısa dönemli amaçlar ve öğretim amaçlarında öğrenciyi ayrıntılı değerlendirerek öğretim için giriş davranışlarını belirme, öğretim amaçlarını ve öğretim basamaklarını oluşturma ve sıralama, öğretim süreçlerini belirleme ve ilerlemeleri kayıt ederek bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlama, bu planda yer alan amaçları günlük ders planları içine yerleştirerek özel gereksinimli öğrencinin bulunduğu sınıf içinde öğretimin bu öğrenci için bireyselleştirilmesine örnekler üretme.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Eğitimde Bireysel Farklılıklar, Yıldız Kuzgun, Nobel Yayın Dağıtım.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 309

DERS ADI : SINIF YÖNETİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Sınıf Yönetimi, Aldın Balyer, Efeakademi

 2. Sınıf Yönetimi ve Disiplini, Cevat Celep. Anı Yayıncılık.

 3. Etkili Sınıf Yönetimi, Hüseyin Kıran, Anı Yayıncılık.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 311

DERS ADI : REHBERLİK

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Gençlik Çağı Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar Yörükoğlu, Atalay (1992). (17. Basım), İstanbul: Özgür Yayın Dağıtım.

 2. Anormal Psikolojisi (Davidson, G.C. & Neale, J.M , (1997). Çev. Ed. İ. Dağ). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 3. Saldırgan Çocuk, Stein, A, (Davison, G.C. 1997). (Çev: Polat N.) İstanbul: Papirüs Yayınevi.

 4. Psikolojik Danışma Psikoterapide Kuramlar, Karahat Fikret Ve SARDOĞAN Mehmet, (2000). Ankara: Nobel Yayınları.

 5. Psikolojik Yardım İlişkileri Danışma ve Pisikoterapi, TAN Hasan, (1990). Ankara: Meb. Yayınları.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 302

DERS ADI : FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Fen bilgisi öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri, yöntemleri zihin engelli öğrencilere uyarlama, fen bilgisindeki temaları inceleme, konuları sıralama, konuların kazandırılması için gerekli kavramların belirleme ve bunlara dayalı olarak kavramlarla ilgili ölçüt bağımlı ölçme araçları geliştirme, ders planlarını öğrencilerin düzeylerine göre hazırlama, örnek öğretim uygulamaları.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Fen Eğitiminde Özel Öğretim, Orhan Karamustafaoğlu, Anı Yayıncılık.

 2. Öğretmenlik Alan BilgisiFen Bilgisi, Ahmet Afyon, Alan Bilgisi Yayınları.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 304

DERS ADI : AİLE EĞİTİMİ VE REHBERLİĞİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Zihin engelli çocuk ve ailelerinin özellikleri, zihin engelli öğrencilerin ailelerinin geçirdikleri uyum evreleri, zihin engelli çocukların eğitimine aile katılımının önemi, kuramsal ve yasal dayanakları, yasalarda ailelere getirilen hak ve sorumluluklar, ailelerin zihin engelli öğrencinin eğitim sürecine katılımı, öğrencinin değerlendirilmesi, bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasına ailenin katılımı, ailelere öğretme becerileri kazandırma, 0-3 yaş dönemi zihin engelli çocuklar ve aileleri için bireyselleştirilmiş aile hizmet planı (BAHP) ve ev öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Çocuk Ruh Sağlığı. Yörükoğlu, Atalay (1982). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 2. Değişen Toplumda Aile ve Çocuk Yörükoğlu, Atalay (1997). (5. Basım), İstanbul: Özgür Yayın-Dağıtım.

 3. Olumlu Davranışsal Destek Uygulaması Öğretmen Aile El Kitabı. Erbaş, D. (2010). Ankara: Maya Akademi,.

 4. İnsan ve Davranışı, Cüceloğlu, D.(1998). İstanbul: Remzi Kitabevi.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 306

DERS ADI : OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 1-4

DERSİN TANIMI: Kaynaştırma uygulaması yürütülen okullarda okul deneyimi kazanma ve kaynaştırma uygulamalarına katılma, kaynaştırmaya hazırlık çalışmalarını planlama, kaynaştırma ortamlarında sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve diğerleriyle işbirliği yapma, kaynaştırma ortamlarında sınıf yönetme, kaynaştırmada öğretimsel uyarlamalar yapma, yürütme, yürütülen uygulamaların sınıf içi sunumları, karşılaşılan sorunlar ve öneriler.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Group Theory And Group Skills. Johnson, D. & Johnson,F. Joining Together (2000). Allyn And Bacon.press

 2. Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma.: A. Neriman (2011). İstanbul: Morpa Yayıncılık.

Sucuoğlu,B., Kargın,T.(2006).

 1. İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları. Yaklaşımlar Yöntemler Teknikler. İstanbul: Morpa Yayınları.

 2. Olumlu Davranışsal Destek Uygulaması Öğretmen Aile El Kitabı. Erbaş, D. (2010). Ankara: Maya Akademi,.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 308

DERS ADI : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:2-0

DERSİN TANIMI: Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, İsmet Daşdemir, Nobel Yayın Dağıtım.

 2. Bilimsel Araştırma El Kitabı, Nurettin Bilici, Savaş Yayınevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 310

DERS ADI : TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 1-2

DERSİN TANIMI: Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Topluma Hizmet Uygulamaları, Aziz Şeker, Nobel Yayın Dağıtım.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 401

DERS ADI : ZİHİN ENGELLİLER İÇİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI I

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve önemi; öğretim araç-gereçlerinin seçimi, değerlendirilmesi ve etkili kullanımı, zihin engellilere yönelik olarak araç-gereç ve materyal tasarlama, örnek uygulamalar planlama, kavram öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama, değerlendirmeye dayalı olarak bir kavram seçme, kavram analizi yapma, kavram öğretim materyali hazırlama), sosyal beceri öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama ve uygulama, değerlendirmeye dayalı olarak bir sosyal beceri seçme, öğreteceği beceriye yönelik araçlar hazırlama).

(Tasarlanan materyallerin uygulamaları aynı dönemde yürütülen Öğretmenlik Uygulaması I derslerinde yapılacaktır).

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR: 1- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Tuğba Yanpar, Anı Yayıncılık. 2- Özel Eğitim ve Eğitim Teknolojisi, H. Ferhan Odabaşı, Pegem Akademisi 3- Beyin Temelli Öğrenme. Ülgen, Gülten. (2002). Ankara:Nobel Kitabevi.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10, Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30, Ödevler %10, Final Sınavı %50, Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 403

DERS ADI : YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Uluslararası ve ulusal yasal düzenlemelerde özel eğitimin gelişimi, uluslararası ve ulusal yasal düzenlemeler ve özel gereksinimi olan bireyler, yasaların özel eğitimdeki önemi, Anayasa, Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, yönetmelikler ve genelgeler, yasaların geliştirilmesini ve uygulanmasını etkileyen faktörler, öğretmen, anne-baba, okul sistemi vb. rolleri, sosyal ve eğitsel haklar, yasaların uygulanmasında karşılaşılan sorunlar, yasal düzenlemeleri izleme.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Engellilerin Eğitim Hakkı ve Devletin Yükümlülükleri, Selda Çağlar, Beta Basım Yayın

 2. Özel Yeteneklerin Eğitiminde Program Tasarımı, Serap Emir, Pegem Akademi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 405

DERS ADI : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-8

DERSİN TANIMI: Davranış değiştirme programı hazırlama ve uygulama, anekdot kaydı tutma, anekdot kaydını ABC kaydına çevirme, tuttuğu kayıtlardan, bir öğrencinin değiştirilecek bir davranışını belirleme, değiştirme tekniğine karar verme, seçtiği davranış değiştirme tekniğini uygulama, uygulamasına ilişkin günlük kayıt tutma, uygulama sonucunda davranış değiştirme uygulaması sonuç raporu yazma, hazırladıkları ölçü araçlarıyla öğrencilerin yapabildikleri belirleme, beceri öğretimi yapma, yaptığı öğretime ilişkin kayıt tutma, kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Özel Gereksinimli Çocukların Eğitimi, Samuel Kirk, James Gallagher ve Marty Ruth Coleman, Nobel Yayın Dağıtım

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 402

DERS ADI : ZİHİN ENGELLİLER İÇİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Zihin engellilere yönelik olarak araç-gereç ve materyal tasarlama, örnek uygulamalar planlama, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler, fen bilgisi, matematik, okuma-yazma gibi akademik becerilerin öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama ve uygulama, değerlendirmeye dayalı olarak bir akademik beceri seçme ve öğretim materyali hazırlama), oyun, şarkı ve resim-iş öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama ve uygulama, değerlendirmeye dayalı olarak bir akademik olmayan beceri seçme, öğreteceği beceriye yönelik araçlar hazırlama).

(Tasarlanan materyallerin uygulamaları aynı dönemde yürütülen Öğretmenlik Uygulaması II derslerinde yapılacaktır).

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Tuğba Yanpar, Anı Yayıncılık.

 2. Özel Eğitim ve Eğitim Teknolojisi, H. Ferhan Odabaşı, Pegem Akademisi

 3. Beyin Temelli Öğrenme. Ülgen, Gülten. (2002). Ankara:Nobel Kitabevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 404

DERS ADI : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-8

DERSİN TANIMI: Kavram, beceri, oyun ve akademik alanlarda belirlenen becerilerde öğretim yapma, yaptığı öğretime ilişkin kayıt tutma, kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi, davranış değiştirme programı hazırlama ve uygulama, anekdot kaydı tutma, anekdot kaydını ABC kaydına çevirme, tuttuğu kayıtlardan, bir öğrencinin değiştirilecek bir davranışını belirleme, değiştirme tekniğine karar verme, seçtiği davranış değiştirme tekniğini uygulama, uygulamaya ilişkin günlük kayıt tutma, uygulama sonucunda davranış değiştirme uygulaması sonuç raporu yazma.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Özel Gereksinimli Çocukların Eğitimi, Samuel Kirk, James Gallagher ve Marty Ruth Coleman, Nobel Yayın Dağıtım

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : ZEÖ 406

DERS ADI : TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Dünden Bugüne Türk Eğitim Sistemi ve Yapısı, Sefer Ada, Pegem Akademi

 2. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, İbrahim Gül, Pegem Akademi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SEÇMELİ DERSLER:

DERS KODU :ZEÖ 001

DERS ADI : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-2

DERSİN TANIMI: Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Okul Öncesi Eğitimi İçin Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Neslihan ÜLTAY (Dr. ) Eser ÜLTAY (Dr. ) Pegem Akademi

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 002

DERS ADI : ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Çocuklarda birinci dilin sesbiliminin, söz diziminin ve anlam bilimininn aşama aşama edinilmesinin incelenmesi bu dersin başlıca amacıdır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Dağabakan F., Dil ve Çocuklukta Dil Gelişim Kuramları, Çukurova Üniversitesi Dil Araştırma Merkezi, Dilbilim Araştırmaları Dergisi.

 2. Yavuzer H., Çocuğunuzun ilk 6 yılı, Remzi Kitabevi.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 003

DERS ADI : ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARLARI

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Çocukların ihmal ve istismar kavramları, ihmal ve istismara yönelik çocukların korunması için alınabilecek önlemler, ihmal ve istismarın çocukların gelişimsel süreçleri üzerindeki etkilerinin izlenmesi. İhmal ve istismarda risk grubu sayılabilecek çocukların (sokak ve sokakta çalışan, korunmaya muhtaç, işçi çocuklar) gelişimsel özelliklerini bilerek onlarla iletişime geçebilme, ihmal ve istismara uğramış çocukları fark edebilme. Çocuk ihmal ve istismarında disiplinler arası işbirliği yollarını ve sağaltımında izlenebilecek yolların öğrenilmesi.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Ailede Çocuğun İstismarı ve Umutsuzluk, Rukiye Yenibaş, Ahmet Şirin, Nobel Yayıncılık.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 004

DERS ADI : ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MÜZİK

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Okul öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi, 0- 8 yaş çocuğunun müzik gelişimi ve müzikal becerileri, çocuk şarkılarının tanıtımı ve analizi, çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler, okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri, okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı ve donanımın oluşturulması bu dersin temelini oluşturur.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi, Ayperi Dikici Sığırtmaç, Eğiten Kitap.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 005

DERS ADI : DUYU EĞİTİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Duyum ve algı tanımları, farklılıkları, 7 Duyu, Görme Duyusu, İşitme Duyusu, Dokunma Duyusu, Tat Alma Duyusu, Koklama Duyusu, Propriosepsiyon, Denge duyusu: gelişim süreci, özellikleri, gelişimini destekleme dersin içeriğini oluşturur.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi ve Etkinlikler, Gülden Uyanık Balat vediğerleri, Kare Yayınları.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 006

DERS ADI : CİNSEL GELİŞİM VE EĞİTİM

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Cinsiyet, cinsellik, cinsel kimlik ve cinsel rol tanımları, cinsel eğitim neden verilmeli ve ne zaman başlamalı. Okulöncesi, ilköğretim, ergenlik dönemindeki çocuklar için program hazırlayabilme, anne-baba ve eğitimcilere öneriler verebilme, ülke gereksinimlerine uygun öneriler geliştirebilme amacına yönelik çalışılmalar yapabilme bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Adım adım Çocuklarda Cinsel Eğitim, Adem Güneş, Timas Yayınları.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 007

DERS ADI : ERKEN ÇOCUKLUKTA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Kültür nedir? Etnik, linguistik ve kültürel farklılıklar çocukların gelişimini ve anne babaların ebeveynlik stillerini nasıl etkiler? Kültürel farklılıkları anlamak ve kültürel olarak duyarlı erken çocukluk eğitimi düzenlerken dikkat edilmesi gereken faktörler bu dersin içeriğini oluşturur

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Çeşitliliklerin olduğu bir dünyada Öğrenme ve Öğretim; Çocuklar için Çok Kültürlü Eğitim, Patricia G. Ramsey, Anı Yayınları.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 008

DERS ADI : ÇOCUK VE MÜZELER

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Müze ve müzecilikle ilgili temel bilgiler, müzelerin çocuğun eğitimindeki rolü ve kullanılan yöntemler, müzede gerçekleştirilecek etkinlikler ve müzenin çocuk eğitiminde kullanılması bu dersin içeriğini oluşturur.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. İngiltere’de Mize Eğitimi, Londra’dan İzlenimler, Ceren Karadeniz ve Zekiye Çıldır, Kalem Kitap.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 009

DERS ADI : ÇOCUK PSİKOPATOLOJİSİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde sıklıkla rastlanan ruh sağlığı ve uyum problemleri hakkında bilgi sahibi olma, bu problemlerin davranışsal belirtilerini öğrenme ve uygun değerlendirme ve yönlendirmeleri yapabilmeyi içerir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Çocukluk Dönemi Psikopatolojileri, Halime Şenay Güzel, Nobel Yayınları.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : ZEÖ 010

DERS ADI : ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Bu derste öğrencilere, üstün yetenekli çocuğu tanıma ve gelişim özelliklerini analiz ederek tanılama yapabilme; çocukların gereksinimlerine bağlı olarak uygun destek programlarını geliştirme becerileri ile aile ve öğretmenlerine danışmanlık sunma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitim Uygulamaları, Eda Gürlen, Pegem Akademi.

DERSİN DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari %95zorunludur.