DERS TANIMLARI

I. YIL I. YARIYIL

DERS KODU : HUK 101

DERSİN ADI: MEDENİ HUKUK I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ:4-0

DERSİN TANIMI: Medeni hukukun temel ilkelerini, medeni kanunun başlangıç hükümlerini içerir. Bunlar medeni kanunun ilk yedi maddesinde yer alır. Objektif ve sübjektif iyiniyet, hâkimin takdir hakkı, hukukun uygulanması ve ispat yükü başlıca konularıdır. şahsın Hukuku: Hukuki anlamda şahıs kavramı ve gerçek ve tüzel kişiler arasında yer alan farklar incelenir. Hak ve fiil ehliyeti kavramları açıklanır. Bu dersin kapsamı içinde ikametgâh ve isim konuları da yer alır. Ayrıca, dernekler ve vakıflar da dersin konusunu oluĢturur. Aile Hukuku: Aile kavramı ve oluşumu, nişanlanma, evlenme, eşlerin yükümlülükleri, mal rejimleri, evliliğin sona ermesi, boşanma evlat edinme, velayet ve vesayetin çeşitleri bu ders kapsamında incelenen konulardır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

   1. Medeni Hukuk, Tan Tahsin Zapata, Savaş Yayınevi

   2. The Code of Civil Procedure, S C Sarkar and P C Sarkar, Lexis Nexis.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : HUK 103

DERSİN ADI: ROMA HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Hukuk Fakültelerinin 1. sınıflarında zorunlu ders olarak okutulan ve Türk Medeni Hukukunun temelini oluşturan Roma imparatorluğunun hukukudur. Roma Hukuku günümüzde başta Kıta Avrupasını oluşturan devletlerin hukuku olmak üzere dünyadaki pek çok ülkenin hukuk sistemlerinin de temelini oluşturan bir hukuk sistemidir. Türk Medeni Kanununda olduğu gibi Medeni Kanunumuzun mehazı olan isviçre Medeni Kanunu üzerinde de Roma Hukukunun derin etkileri hissedilmektedir. Roma Hukuku kuralları (kanunları ve senato kararları) birdenbire ortaya çıkmamış Roma Halkının yaşam tecrübelerinin sonucu çok uzun bir sürecten geçerek oluşmuşlardır. Bu nedenle bundan 2000 yıl önce geçerli olan hukuk kuralları bugün bile uygulama alanı bulmaktadır. Roma Hukuku dersinde Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku (Borçların Kaynakları-Sözleşmeler-Haksız Fiiller ve Borçların Sona ermesi),Eşya Hukuku (Ayni Hak Mülkiyet – Zilyetlik – Sınırlı Ayni Haklar) ve Medeni Usul Hukukunun temel ilkeleri öğretilmektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Borkowske’s Textbook on Roman Law, Paul J. Du Plessis, Oxford University Press.

 2. Roma Kişiler Hukuku, Duygu Özer Sarıtaş, Dora Yayıncılık

 3. Roma Özel Hukuku Uygulamalı Çalışmaları, Seçkin Yayıncılık

 4. Roma Hukukunda Manus Kurumu, Duygu Tahan Orhan, On İki Levha Yayıncılık

 5. Roma Hukuku ve Güncellik, Yener Ünver, Seçkin Yayıncılık

 6. Roma Hukuku Pratik Çalışmaları ve Temel Kavramlar, Nurcan İpek, On İki Levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 105

DERSİN ADI: ANAYASA HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Anayasa Hukuku dersi kapsamında, yıl boyunca değinilen konuların ana başlıkları şu şekilde sıralanabilir: Anayasa kavramı, anayasa türleri, Cumhuriyetin temel prensipleri, temel hak ve özgürlükler, hükümet sistemleri, anayasaların değiştirilmesi sorunu ve olağanüstü yönetim usulleri ile anayasa yargısı

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Constitutional Law, Chemerinsky, Wolters Kluwer.

 2. Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, YazarMurat YANIK (Dr. ), Der Yayınları

 3. 1982 Anayasası’nda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılması ve Sona Ermesi, Gökhan DÖNMEZ (Dr. ), Adalet Yayınları

 4. Sayıştay Hukuku, Yazar M. Kamil MUTLUER, Bilgi üniversitesi yayınları.

 5. Türkiye için Yeni Bir Anayasa Modeli, Yazar Atilla ÇOŞKUN, Legal Yayıncılık

 6. Anayasalcılık ve Demokrasi, Yazar Ergun ÖZBUDUN (Prof. Dr. ), Bilgi Üniversitesi Yayınları

 7. Anayasa Hukuku ve Türk Anayasa Hukuku Uygulamaları, Yazar Tevfik Sönmez KÜÇÜK (Dr. ), Legal yayıncılık

 8. Anayasa ve İdare Hukuku Temel Mevzuatı, Yazar Hakan ÜZELTÜRK (Prof. Dr. ), Legal Yayıncılık

 9. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Yazar Korkut KANADOĞLU (Prof. Dr. ), Oniki levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 107

DERSİN ADI: İKTİSAT I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: İktisat dersi kapsamında, birinci yarıyıl Mikroiktisat, ikinci dönem Makroiktisat konuları okutulmaktadır. Mikroiktisat kapsamında, tüketici ve üretici davranışları, tam rekabet ve aksak rekabet (monopol, oligopol, monopollü rekabet) piyasaları, bölüşüm konuları incelenmektedir. Makroiktisat kapsamında ise, makroekonominin genel çerçevesi verildikten sonra, milli gelir, mili gelirin ölçülmesi, büyüme, tüketim, yatırım, istihdam, enflasyon, maliye ve para politikaları, konjonktürel dalgalanmalar ve uluslararası ticaret konuları tartışılmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. İktisada Giriş, Mehmet Akif İçke, Der Yayınevi

 2. İktisadi Sistemleri, Erdal Türkkan, Orion Kitabevi

 3. Law and Economics, Robert Cooter and Thomas Ulen.

 4. İktisadın Temelleri, İlker Parasız, Orion Kitabevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 115

DERSİN ADI: HUKUKA GİRİŞ

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Hukukun toplumdaki fonksiyonu, hukuk kurallarının din, örf ve adet, ahlak kuralları ile karĢılaĢtırması, hukukta yorum metotları, hukukta usa vurma, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, normlar hiyerarşisi, pozitif hukuk, tabii hukuk, hukuk temel kavram ve kurumları (mülkiyet, sözleşmesi, egemenlik adalet vb.) ile çeşitli hukuk okulları bu ders kapsamında incelenen başlıca kavram ve konulardır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Introduction to Law, Jaap Hage and Bram Akkermans, Springer.

 2. Hukuka Giriş, İlyas Doğan, Astana Yayınları

 3. Hangi Hukuka Giriş? Tekin Akıllıoğlu, İmaj Yayınevi

 4. Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Prof. Dr. Ömer Anayurt, Seçkin Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 109

DERSİN ADI: SİYASET BİLİMİ I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ:2-0

DERSİN TANIMI: Siyaset biliminin konusu, devlet, iktidar ve siyasal iktidar kavramları. Siyasal iktidarın sınırlandırılması. Siyasal iktidarın meşruluk sorunu.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. The Oxford Handbook of Political Science, Robert Gooden.

 2. Siyaset Bilimine Giriş, Funda Gençoğlu, Ezgi Kitabevi

 3. Siyaset Bilimi Araştırmaları, İsmet Parlak, Seçkin Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 111

DERSİN ADI: BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Windows İşletim Sistemi, MS Word Kelime İşlemci Programı ile çalışmaya başlamak, belge hazırlamak. Bu belgelerin açılması, kaydedilmesi, sayfa yapısı, karakterlerin biçimlendirilmesi, paragrafların biçimlendirilmesi, sayfaların numaralandırılması, tabloların hazırlanması, şablonların hazırlanması konuları anlatılmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Bilgisayar Ağları ve İletişim, Abdullah Kuzu, Nobel Yayın Dağıtım

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 113

DERSİN ADI: LEGAL ENGLISH

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ:2-0

DERSİN TANIMI: Dersin amacı, hukukun temel kavramlarının İngilizce karşılıklarının öğretilmesidir. Bu çerçevede, çeşitli uluslararası yargı mercilerinin kararları incelenerek hukuk terminolojisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersi veren öğretim üyesinin tercihine ve dersi seçen öğrencilerin taleplerine bağlı olarak derste okutulacak olan materyal ve ders içeriği güncellenmektedir. Özellikle insan hakları konusu irdelenmekte, bu çerçevede Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Konusundaki Avrupa Sözleşmesi (AİHS) ve Strasbourg makamlarının içtihadı ele alınmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. English for Legal Professionals, Andrew Frost, Oxford.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I. YIL II. YARIYIL

DERS KODU : HUK 102

DERSİN ADI: MEDENİ HUKUK II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Hukukun Temel Kavramları dersinin kapsamına hukuk kavramı, hukukun kaynakları, hukuk dalları ve hukukun uygulanması konuları girmektedir. Bu bağlamda, hukuk kuralları ile diğer toplumsal davranış kuralları arasında ilişki kurulmakta, yaptırım kavramı irdelenmekte ve pozitif hukuk/ideal hukuk, evrensel hukuk/yerel hukuk, yazılı hukuk/yazılı olmayan hukuk ayrımı, hukukun adalet ve insan hakları ile ilişkisi ele alınmakta, başlıca hukuk sistemleri hakkında bilgi verilmektedir. Hukukun kaynakları çerçevesinde, hukuk kaynağı kavramı açıklanmakta, hukukun kanun, uluslararası antlaşma, tüzük vb yürürlük kaynakları, gelenek hukuku ve yardımcı kaynaklar hakkında bilgi verilmektedir. Hukuk dalları kapsamında ele alınan başlıca konuları, hukukun dallara ayrılması sorunu, Kamu Hukuku/Özel Hukuk ayrımı, Kamu Hukuku ve Özel Hukukun alt-dalları oluşturmaktadır. Hukukun uygulanması konusu kapsamında, hukukun yer, zaman bakımından uygulanması, hukuk kurallarının türleri, kuralların yorumlanmasına ilişkin başlıca yöntemler açıklanmakta, yasa boşluğu, kıyas, yargıcın hukuk yaratması hakkında bilgi verilmektedir

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Medeni Hukuk, Tan Tahsin Zapata, Savaş Yayınevi

 2. The Code of Civil Procedure, S C Sarkar and P C Sarkar, Lexis Nexis.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 104

DERSİN ADI: ROMA HUKUKU II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Bu dersin konusunu, Roma‟nın Anayasal düzeni Siyasi tarihi ve bu siyasi yapıya iliĢkin siyasi doktirinler oluşturmaktadır. Roma‟nın siyasi tarihi ile kastedilen, küçük-kent devletinden merkezileşmiş bir imparatorluğa dönüşen Roma‟nın kuruluşu, geçirdiği değişiklikler, gelişmeler, devlet içindeki insanların, grupların çatışmaları, bu çatışmaların hangi siyasi yapıya yol açtığı ve imparatorluğun hangi nedenlerle sona erdiğidir. Bir şehir-devletinin imparatorluğa dönüşerek birbirinden çok farklı kültürleri egemenliği altında Roma‟nın günümüze en önemli katkıları, dünya barışını sağlayan ve koruyan bürokratik bir yönetim anlayışı ile gelişmiş bir hukuk kültürüdür. Hukuk kültürü, Roma Özel Hukukunun; Cumhuriyet döneminde oluşan ve Pirincipatus Dönemi‟nde de varlığını sürdüren, dünya barışını sağlamayı hedefleyen bürokratik yönetim anlayışı ile Roma Hukukunun konusunu oluşturmaktadır

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Roma Kişiler Hukuku, Duygu Özer Sarıtaş, Dora Yayıncılık

 2. Roma Özel Hukuku Uygulamalı Çalışmaları, Seçkin Yayıncılık

 3. Roma Hukukunda Manus Kurumu, Duygu Tahan Orhan, On İki Levha Yayıncılık

 4. Roma Hukuku ve Güncellik, Yener Ünver, Seçkin Yayıncılık

 5. Roma Hukuku Pratik Çalışmaları ve Temel Kavramlar, Nurcan İpek, On İki Levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 106

DERSİN ADI: ANAYASA HUKUKU II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Anayasa Hukuku dersi kapsamında, yıl boyunca değinilen konuların ana başlıkları şu şekilde sıralanabilir: Anayasa kavramı, anayasa türleri, Cumhuriyetin temel prensipleri, temel hak ve özgürlükler, hükümet sistemleri, anayasaların değiştirilmesi sorunu ve olağanüstü yönetim usulleri ile anayasa yargısı ve anayasa hukuku I dersinde temelleri verilen anayasa felsefesinin geliştirilmesi suretiyle anayasa kavramının hukukçu adaylarının zihninde berraklaşmasının sağlanması.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, YazarMurat YANIK (Dr. ), Der Yayınları

 2. 1982 Anayasası’nda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılması ve Sona Ermesi, Gökhan DÖNMEZ (Dr. ), Adalet Yayınları

 3. Sayıştay Hukuku, Yazar M. Kamil MUTLUER, Bilgi üniversitesi yayınları.

 4. Türkiye için Yeni Bir Anayasa Modeli, Yazar Atilla ÇOŞKUN, Legal Yayıncılık

 5. Anayasalcılık ve Demokrasi, Yazar Ergun ÖZBUDUN (Prof. Dr. ), Bilgi Üniversitesi Yayınları

 6. Anayasa Hukuku ve Türk Anayasa Hukuku Uygulamaları, Yazar Tevfik Sönmez KÜÇÜK (Dr. ), Legal yayıncılık

 7. Anayasa ve İdare Hukuku Temel Mevzuatı, Yazar Hakan ÜZELTÜRK (Prof. Dr. ), Legal Yayıncılık

 8. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Yazar Korkut KANADOĞLU (Prof. Dr. ), Oniki levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : HUK 120

DERSİN ADI: İNSAN HAKLARI

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ:2-0

DERSİN TANIMI: Ders kapsamında işlenecek konular öncelikle insan hakları kavramının tanımı, tarihsel gelişimi ve türleridir.  Türk Anayasalarının insan hakları konusundaki yaklaşımı, 1982 Anayasasında temel hak ve özgürlükler ile temel hakların sınırlanma rejimi ile ulusal hukukta insan haklarının korunması ele alındıktan sonra uluslararası hukukta insan haklarının korunması anlatılacaktır. Bu bağlamda ilk önce insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve bunlara ilişkin koruma mekanizmaları genel olarak anlatılacaktır. Ardından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi özel olarak ele alınacak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine devlet ve bireysel başvuru yolları, başvurunun kabul edilebilirlik ve esas bakımından incelenme aşaması, Mahkeme kararlarının niteliği ve uygulaması ile Sözleşmede güvence altına alınan hak ve özgürlüklere yer verilecektir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ilişkin konular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihadı ışığında incelenecektir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. International Human Rights, Rhona K. M. Smith, Oxford University Press.

 2. İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, Refik Turan, Pegem Akademi

 3. İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet, Jim IFE, Nika Yayınevi

 4. İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Basın Yayın

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

DERS KODU : HUK 116

DERSİN ADI: TÜRK HUKUK TARİHİ

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Türk Hukuk Tarihi dersi kapsamında, yıl boyunca değinilen konuların ana başlıkları şu şekilde sıralanabilir: islamiyetten önce Türk Hukuku, islam Kamu ve Özel Hukuku, Tanzimat Dönemi‟ne kadar Osmanlı Devleti‟nin kamu hukuku ve örgütü, Tanzimat‟tan sonra Türk Hukuku‟nun gelişmesi ve Cumhuriyet Hukuku‟na geçiş

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Türk Hukuk Tarihi, M. Akif Aydın, Beta Basım Yayın

 2. Türk Hukuk Tarihi Dersleri, Mustafa Avcı, Mimoza Yayınları

 3. Genel Hukuk Tarihi, İbrahim Erol Kozak, Adalet Yayınevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 112

DERSİN ADI: BİLGİSAYARA GİRİŞ

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Windows İşletim Sistemi, MS Word Kelime İşlemci Programı ile çalışmaya başlamak, belge hazırlamak. Bu belgelerin açılması, kaydedilmesi, sayfa yapısı, karakterlerin biçimlendirilmesi, paragrafların biçimlendirilmesi, sayfaların numaralandırılması, tabloların hazırlanması, şablonların hazırlanması konuları anlatılmaktadır. Ayrıca Kelime işlem programı, çalışma tablosu hazırlama, internet ve elektronik posta göndeilmesi

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Bilgisayara Giriş, Gökçe Becit İşçitürk, Pegem Akademi

 2. Bilgisayara Giriş ve Büro Programları, Nuri Kutlu, Detay Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

DERS KODU : HUK 108

DERSİN ADI: İKTİSAT II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Bu dersin amacı temel iktisat teorisini makro boyutta ele alan konularını ileri bir düzeyde ele almaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ülke ve ülkeler arası ekonomiyi, genel denge teorileri konularını açıklayabilecek ve tartışabilecek düzeye gelebilmelidirler.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. İktisadi Planlama, Ş.Mustafa Ersungur, İmaj Yayınevi

 2. İktisadi Kriz Teorileri, Murat Kaykusuz, Ekin Basın Yayın

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : HUK 110

DERSİN ADI: SİYASET BİLİMİ II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Siyasal iktidarın meşruluk sorunu. Elitler, siyasal davranış ve siyasal katılma, siyasal güç, siyasal partiler, baskı grupları, kamuoyu, demokrasi, seçim, siyasal gelişme ve modernleşme, siyasal sistem ve rejimler. Uluslararası ilişkiler ve örgütler.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Siyaset Bilimi’nde Kuram-Yöntem- Güncel Yaklaşımlar, Baran Dural, Paradigma Akademi

 2. Politik Pazarlama, Ahmet Tan, Papatya Bilim Yayınevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : HUK 118

DERSİN ADI: HUKUKTA METOD

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 1-0

DERSİN TANIMI: Hukuk Metodolojisi dersinde İyi bir hukukçu olabilmek, sahip olunması gereken vizyonu sunmak dersin temel amacıdır. Öncelikle öğrencilere yüksek öğrenim ve yüksek öğrenim kademeleri hakkında bilgi verilmektedir. Bu çerçevede belli bir alanda uzmanlaşmanın gerekliliği ve yüksek lisans ile doktora programlarının önemi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, karşılaşılan somut hukuki sorunları çözmede doğru araştırma ve düşünme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu derste ayıca aşağıdaki konular işlenmekte ve değerlendirilmektedir

1) Yüksek Öğretim

2) Yüksek Öğretim Kademeleri (Lisans, Lisansüstü)

3) Hukuk Öğretimi

4) Hukukçunun Yetiştirilmesi

5) Hukuk Alanında Kaynaklar

6) Metot-Mantık

7) Hukuk Problemleri

8) İnceleme, Sorun çözme, Yazma (Soyut Hukuk Problemleri, Somut-Çekişmeli Hukuk Problemleri).

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Legal Method Reasoning and Research Methodology, K. L. Bhatia and S. C. Srivastava.

 2. Hukuk Metodolojisi, Ahmet M. Güneş, Ekin Basın Yayın

 3. Hukuk Başlangıcı ve Metodolojisi, Yahya Deryal, Adalet Yayınevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : HUK 114

DERSİN ADI: LEGAL ENGLISH II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Bu ders, İngilizcenin temel yapılarının öğretildiği dilbilgisel izlence ve kelimelerin öğretildiği temalı konular olarak iki bölümde işlenir. Bu iki öge gramer üniteleri ve kelime üniteleri başlıkları altında dönüŞümlü olarak işlenir. Ayrıca okuma ve yazma yetenekleri üzerinde de çalışmalar yapılır. Gramer üniteleri başlığı altında, alfabe, basit isim cümleleri, yer bildiren isim cümleleri, sayılar, iyelik sıfatları, geniş zaman, şimdiki zaman, emir cümleleri, gibi yeni başlayanlar için gerekli olan yapılar öğretilir. Kelime bölümünde ise renkler, aile ilişkileri, günlük kullanılan nesneler, tekil- çoğul isimler, yiyecek ve içecek, günler ve aylar, giysiler, meslekler, yer bildiren edatlar ve insanları betimlerken kullanılan sıfatlar üzerinde çalışılır. Bu dersin sonunda öğrencilerin temel İngilizceyi okuyup yazabilmeleri ve günlük hayatta kullanabilmeleri beklenmektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. International Legal Englishi Jeremy Day, Cambridge.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II. YIL I. YARIYIL

DERS KODU : HUK 201

DERSİN ADI: MEDENİ HUKUK III BORÇLAR HUKUKU – GENEL HÜKÜMLER

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersinde içerik olarak, “Borçlar Hukuku’nun Genel Kavramları, Borcun Doğumu; Borç İlişkilerinin Doğuş Kaynakları (Hukuki İşlemden Doğan Borçlar, Doğrudan Doğruya Kanundan Doğan Borçlar, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar), Borçların İfası ve İfanın Yerine Getirilmemesi, Borç İlişkilerinde Özel Durumlar, Borcu Sona Erdiren Sebepler” konuları yer almaktadır. Bu derste ayrıca genel hatlarıyla; kişilerin birbirleriyle giriştikleri hukuki işlemlerden veya kanundan doğan borçlar incelenmektedir. Özel hukukun birçok alanını (Borçlar Özel Hukuku, Ticaret Hukuku gibi) ilgilendiren Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersinde öncelikle genel kavramlar üzerinde durulmaktadır. Bu konuları takiben, kanundan doğan borçlar içersinde yer alan haksız fiil sorumluluğu ile ilgili düzenlemelere, sonrasında sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlara değinilmektedir. Daha sonra, sözleşmeden doğan sorumluluk konusu ana hatlarıyla ele alınmakta, son olarak sözleşme ilişkisinde tarafların karşılaştıkları özel durumlardır üzerinde durulmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku, İlhan Helvacı, On İki Levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 203

DERSİN ADI: İDARE HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Türkiye’nin İdari Yapısı, İdare Kavramı, İdare Hukuku ve İdare Hukuku’nun Özellikleri, İdare Hukuku’nu Etkileyen Anayasal İlkeler, İdare Hukuku’nun Kaynakları, İdarenin İşlem, Eylem ve Sözleşmeleri, Kamu Görevlileri, Kamu Malları, Kamu Hizmeti ve Kamu Hizmetinin Görülüş Yöntemleri, İdari Kolluk, İdarenin Sorumluluğu.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. İdare Hukuku, Prof. Dr. Ahmet Nohutçu, Savaş Yayınevi

 2. İdare Hukuku El Kitabı, Oğuz Sancakdar ve diğerleri, Seçkin Yayıncılık

 3. İdare Hukuku I, Yazar Turan YILDIRIM (Prof. Dr.), Nur KARAN (Dr. ), Oniki Levha yayınevi

 4. Themis & İdare Hukuku, Yazarİsmail ERCAN, Ümit KAYMAK, Zehra ODYAKMAZ (Prof. Dr.), Oniki Levha yayıncılık

 5. İdari Uyuşmazlıklarda Yargı Öncesi Çözüm Usullerinin Uygulanabilirliği, YazarZehra ODYAKMAZ (Prof. Dr.), Serkan ÇINARLI (Dr. ), Orion Yayıncılık

 6. Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu, YazarSadettin DOĞANYİĞİT, Seçkin yayıncılık

 7. İdari Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Dışı Bir Araç Olarak İdari Başvurular, YazarYusuf Sertaç SERTER,Legal Yayıncılık

 8. Kamu Personel Yönetimi, YazarNihat KAYAR, Ekin Basım Yayın, YazarMelikşah YASİN (Doç. Dr. ), Oniki Levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 205

DERSİN ADI: CEZA HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Ders, Hukuk Fakültesinde 2. Sınıf senelik programda zorunlu ders olarak verilmektedir. Dersin içeriğini iki temel konu başlığı oluşturur: Suç Genel Teorisi ve Yaptırım Teorisi. Suç Genel Teorisi başlığı altında, Suçun Unsurları, Suçun Özel Görünüş Şekilleri, Yaptırım Teorisinde ise Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri konuları işlenir. Ayrıca ders kapsamında yurtdışında işlenen suçlarda yetki sorunu, ceza kanunlarının kişi bakımından ve zaman bakımından uygulanma konuları da incelemektedir. Dersin temel kaynağını Türk Ceza Kanununun Genel Hükümler kısmı oluşturmaktır. Bu derste ayrıca; Ceza hukukunun en temel dersi olarak, Ceza Genel Hukuku dersinin amacı basit olarak; bir insan davranışının ne zaman suç teşkil ettiğini ve suç adı verilen insan davranışı karşılığında uygulanan yaptırımların neler olduğunu araştırılmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Textbook of Criminal Law, Dennis J. Barker, Sweet and Maxwell.

 2. İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi.

 3. Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayınevi.

 4. Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökcen/A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Adalet Yayınevi.

 5. Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Adalet Yayınevi.

 6. Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayınevi.

 7. Nur Centel/Hamide Zafer/Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul, Beta Yayınevi.

 8. Bahri Öztürk/Mustafa R. Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi.

 9. Veli Özer Özbek ve Diğerleri, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayınevi.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 207

DERSİN ADI: GENEL KAMU HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Devlet kuramı: 1. Devlet Nedir? Kavramsal Bir Yaklaşım, Devlet kavramının soyut içeriği, devletin kökeni, devletin kişiliği sorunu: Devletin kişilik sahibi olmasının sonuçları, unsurları açısından devlet. 2. Siyasal İktidar ve Egemenlik Kavramları: İktidar kavramı, siyasal iktidar ve diğer iktidar türlerinden farkı, egemenlik kavramı, klasik egemenlik anlayışı ve egemenlik algısının XXI. yüzyıldaki yansımaları, siyasal iktidar ve egemenlik kavramları aynı şeyi ifade etmez. 3. Siyasal İktidarın Meşruluğu: Meşruluk kavramı ve yasallık, Siyasal iktidarın meşruluk temeline göre sınıflandırılması, Klasik meşruluk teorileri: Teokratik teoriler, Demokratik teoriler. 4. Siyasal iktidarın sınırlandırılması sorunu: Siyasal iktidarın  sınırlandırılması konusunda tarihi ve teorik gelişmeler, Siyasal iktidarın hukukî araçlarla sınırlandırılması, Siyasal iktidarın hukuk dışı araçlarla sınırlandırılması. 5. Muhalefet olgusu: Direnme hakkı ve sivil itaatsizlik. II. HAK KURAMI: 1. İnsan Hakları Kavramı: Hak kavramı, hak bir özgürlük müdür?, eşitlik: “hak”ta mı yoksa “haksızlık”ta mı?, insan hakları insanın sırf insan olmasından kaynaklanır, Marksist eleştiri: sırf doğmuş olmak zahmetine katlanmak “hak sahibi” olmak için yeterli midir? 2. İnsan Hakları Kavramının benzer kavramlarla olan ilişkisi: Kamu özgürlükleri, temel haklar ve ödevler, yurttaş hakları, karıştırılan iki kavram: kişi hakları-kişisel haklar. 3. İnsan haklarının temel özellikleri: İnsan hakları ahlakilik düşüncesine dayanır, insan hakları kavramı, kaynağını ahlakilik düşüncesine bulmasının bir sonucu olarak en üstün değerdir, insan hakları birey-devlet ilişkisinden kaynaklanır. 4. Temel hakların sınıflandırılması: I. Kuşak Haklar-Aktif Statü Hakları ve Negatif Statü Hakları-Klasik Haklar: Ferdiyetçi doktrin-liberal devlet, II. Kuşak Haklar-Pozitif Statü Hakları-Ekonomik ve Sosyal Haklar: Sosyal hak kuramı-sosyal devlet-sosyalist devlet, III. Kuşak Haklar-self determinasyon hakkı, çevre hakkı, azınlık hakları. 5. 1982 Anayasasında Temel haklar ve özgürlükler rejimi: Temel Haklar yanında “Ödevler”, Temel Hak ve Ödevlerin Sınıflandırılması, Temel Hakların Sınırlandırılması Sorunu, Olağan Dönemlerde Temel Hakların Sınırlandırılmasının Sınırı ve Olağanüstü Dönemlerde Temel Hak ve Özgürlüklerin Kullanımının Durdurulması. 6. Uluslararası alanda temel hak ve özgürlüklerin korunması: Amerikan Belgeleri, İngiliz Belgeleri, Fransız Belgeleri, Uluslararası alanda temel hakların korunması bakımından Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler ve koruma sistemleri: İHEB, AİHS, BM Sözleşmeleri: İkiz Sözleşmeler, İşkencenin Önlenmesine Dair Sözl., Irk Ayrımcılığının Önlenmesine Dair Sözl., Cinsiyet Ayrımcılığına Dair Sözl., Çocuk Hakları Sözleşmesi, İnsan Haklarının korunmasına ilişkin olarak BM’nin sözleşme dışı yöntemleri. 7. İnsan Hakları ve Kültürel Rölativizm, 8. Uluslararası Politika ve İnsan Hakları.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Public Law, Mark Elliot and Robert Thomas, Oxford University Press.

 2. Genel Kamu Hukuku, Mehmet Akad, Der Yayınevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXX

DERS KODU : HUK 209

DERSİN ADI: DEVLETLER GENEL HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Devletler Genel Hukuku uluslararası toplum üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları bütünü olarak tanımlanabilir. Uluslararası toplum üyeleri ise, uluslararası hukuk kişiliğini haiz birimlerdir. Uluslararası hukuk kişiliği, uluslararası alanda hak ve borç sahibi olmayı, haklarını doğrudan doğruya uluslararası alanda koruma ehliyetini ve uluslararası sorumluluğun doğabilmesini ifade eder. Böylece, uluslararası hukuk kişileri, aslî süjeler olan egemen devletler ve bunlar tarafından oluşturulan uluslararası örgütlerdir (türemiş süjeler). Bu derste öncelikle, uluslararası hukukun anlamı, kapsamı, özellikleri ve “varlığı sorunu” üzerinde durulacak ve ardından “uluslararası hukukun kaynakları” (andlaşmalar, uluslararası örf ve âdet, hukukun genel ilkeleri, uluslararası yargı ve hakemlik kararları, hakça ilkeler, andlaşma niteliği taşımayan iki veya çok taraflı işlemler, tek taraflı işlemler) ve bunların özellikle iç hukuka etkisi konuları ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Bunlar dışında genel olarak konu başlıkları şöyledir: Uluslararası Hukukun Kişileri (Devletler, Uluslararası Örgütler ve özellikle Birleşmiş Milletler Örgütü), Uluslararası Hukuk Kişileri Arasındaki İlişkiler (Diplomatik İlişkiler, Konsolosluk İlişkileri, Uluslararası Sorumluluk, Uluslararası Silahlı Çatışmalar, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümü), Mekânların Uluslararası Rejimi (Uluslararası Deniz Hukuku, Göller, Kanallar, Akarsular, Hava ve Uzay). Uluslararası Hukuk dersi, pozitif hukuk bilgisinin aktarılmasının yanı sıra, dünyada olan bitenlere ilgiyi artırma, bunlar hakkında önce bilgi sonra fikir sahibi olma ve olaylar üzerindeki fikirlerini ifade edebilme yeteneğinin doğmasına yol açması bakımından hukukçu olmaya aday hukuk öğrencisi için çok önemlidir. Böylece, öğrenci, dünyadaki çeşitli gelişmelerden haberdar olabilecek ve hukukun konumunu kendi tutumu olarak belirleme eğilimi gösterebilecektir. Uluslararası hukuk denince yaşanan çeşitli olumsuz deneyimlerin etkisiyle akla hemen uluslararası hukuk ihlalleri, silahlı çatışmalar, hukuka aykırı müdahaleler, güç dengesizlikleri vs. gelmektedir. Ancak, bu izlenimin sebebi uluslararası hukuk değil, uluslararası hukuka gereken özenle her zaman bağlı olunmamasıdır. Nitekim diğer hukuk dallarının konuları bakımından da sayısız ihlaller vuku bulmaktadır. Önemli olan o hukuk düzeninin varlığını sürdürmesi yönünde inancın bulunmasıdır. Ayrıca, devletlerin, uluslararası örgütlerin ve ulusların artan şekilde birçok gündelik konuda ilişki ve işbirliğine gittiğini ve bunun da uluslararası hukuk düzeni içinde cereyan ettiğini unutmamak gerekir. Uluslararası Hukuk dersinde uluslararası hukuk kişileri arasındaki ilişkileri hukuk yönünden ele almanın, gerek pozitif hukuk mantığı gerek muhakeme yeteneği açısından hukuk bilgisini zenginleştirici etkisi görülecektir. Bu derste öğrencinin uluslararası hukuk ve ilgili alanlarda tarihsel gelişimden günümüzdeki son durumlara kadar önemli bilgilerle donatılmasını sağlamak amaçlanmaktadır

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Law of Nations Andrew Clapham, Oxford University Press.

 2. Devletler Hukuku, Enver Bozkurt, Yetkin Yayınları

 3. Devletler Hususi Hukuku, Engin Nomer, Beta Basım Yayın

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 211

DERSİN ADI: KİTLE HABERLEŞME HUKUKU

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Bu derste incelenecek konular; Telekomünikasyon hukukun tarihçesi (kavram, yasal düzenlemeler, hukuk düzeni içinde Telekomünikasyonun yeri, önemi ve tabi olduğu rejim ), Telekomünikasyon Hukukuna Hakim Olan ilkeler (evrensellik, serbest rekabet, açıklık – şeffaflık, eşitlik, süreklilik ve adaptasyon, hizmetin belli bir yetkilendirmeyle verilebilmesi), Telekomünikasyon Hizmetleri (telefon hizmetleri, telgraf ve posta hizmetleri, evrensel hizmet kapsamındakiler), katma değerli telekomünikasyon hizmetleri, Bağımsız Ulusal Düzenleyici Otorite -Telekomünikasyon Üst Kurulu (kuruluş, yapısı, yetkileri, yükümlülükleri, çıkardığı ikincil düzenlemeler ve önemi), Telekomünikasyon alanında evrensel hizmetler, telekomünikasyon hizmetlerinin belli bir yetkilendirmeyle yürütülmesi (görev sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmeleri), telekomünikasyon alanının Özelleştirilmesi ve Liberalleşme, Telekomünikasyon Alanında Abonelik Sözleşmeleri (tanım, unsurları), Telekomünikasyon Alanında Alt Yapı ve Transmisyon Kullanım Sözleşmeleri, Transmisyon Kullanım Sözleşmeleri Telekomünikasyon Alanında Arabağlantı Sözleşmeleri, Telekomünikasyon Hizmeti Veren işletmeler, internet Hukuku (internet üzerindeki irade beyanları), internet Üzerinden Hukuki işlemler, elektronik imza, Telekomünikasyon Alanında Avrupa Birliği Direktifleri‟dir..

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Mass Media Law, Clay Calvert, Dan V. Kozlowski and Derigan Silver, Mc Graw Hill.

 2. Kitle Haberleşme Hukuku, Kayhan İçel Beta Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXX

DERS KODU : HUK 213

DERSİN ADI: LEGAL ENGLISH III

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ:2-0

DERSİN TANIMI: Bu ders, ingilizcenin temel yapılarının öğretildiği dilbilgisel izlence ve kelimelerin öğretildiği temalı konular olarak iki bölümde işlenir. Bu iki öge gramer üniteleri ve kelime üniteleri başlıkları altında dönüşümlü olarak işlenir. Ayrıca okuma ve yazma yetenekleri üzerinde de çalışmalar yapılır. Gramer üniteleri başlığı altında sayılabilen ve sayılamayan isimler, geçmiş zaman, yardımcı fiiller, zarflar, yer bildiren ifadeler, sıfatların dereceleri, mastarlar, fiilimsiler, şimdiki zamanın gelecek zaman anlamı ile kullanımı. Kelime bölümünde ise hava, mevsimler, coğrafi terimler, ülkeler, uyruk, vücudun bölümleri, yer tarif etmede kullanılan ifadeler, fiziksel görünümü anlatırken kullanılan sıfatlar, boş zamanlarda yapılan etkinlikler ve spor, ve fiziksel duyguları anlatmakta kullanılan kelimeler üzerinde çalışılır. Bu dersin sonunda öğrencilerin temel İngilizceyi okuyup yazabilmeleri ve günlük hayatta kullanabilmeleri beklenmektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. International Legal Englishi Jeremy Day, Cambridge.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXxXx

II. YIL. IV. YARIYIL

DERS KODU : HUK 202

DERSİN ADI: MEDENİ HUKUK IV (BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER)

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: 1) Borç ilişkisinin unsurları, nitelikleri, diğer sosyal ilişkilerden farkı 2) Borçlar Hukuku‟nun temel kavramları 3) Borcun kaynakları a) Hukuksal işlemlerden ve sözleşmelerden doğan borçlar b) Haksız fiilden doğan borçlar c) Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar 4) Borçların hüküm ve sonuçları a) ifa (ifa yeri, ifa zaman, ifa sırası, ifanın tarafları, başkasının fiili taahhüt, üçüncü kişi lehine sözleşme); para borçlarında ifa, akreditif. b) Borca aykırılık halleri (Temerrüt ve sonuçları) 5) Borç ilişkilerinde Özel Durumlar a) Mütesilsel borç b) Alacağın temliki, faktoring, borcun nakli c) şart-Cezai ġart 6) Borcu sona erdiren sebepler

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Tan Tahsin Zapata, Savaş Yayınevi

 2. Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Rona Serozan, On İki Levha Yayıncılık

 3. Borçlar Hukuku Uygulamaları, Şahin Akıncı, Sayram Yayınları

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 212

DERSİN ADI: FİKRİ HUKUK

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Fikri hukuk dersinde temel olarak 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserler Kanunu işlenmektedir. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında; Fikir ve Sanat Eserleri, ( ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri, sinema eserleri, işlenmeler ve derlemeler, alenileşmiş ve yayımlanmış eserler) Eser Sahibi, Eser Sahibinin Hakları, (manevi haklar, umuma arz salahiyeti, adın belirtilmesi salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını menetmek, mali haklar, (işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı), Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin Sözleşme ve Tasarruflar, Fikir ve Sanat Eserlerine Tecavüz Halinde Açılacak Davalar, Konularına yer verilmektedir. 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserler Kanunu kapsamında ise, film, video, ses taşıyıcısı ve benzeri terimler tanımlanmakta, eserlerin üretim ve ithalatı, kayıt ve tescili, denetimi, dağıtım ve gösterimi, telif hakkı konuları işlenmektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Fikri Mülkiyet Hukuku, Engin Erdil, Vedat Kitapçılık

 2. Fikri Mülkiyet Hukukunda Esaslı Unsur Doktrini, Özge Karaege, Legal Yayıncılık

 3. Fikri Hukukta Eser Sahibinin Mali Haklarının Korunması, Ayşenur Şahin, Vedat Kitapçılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : HUK 204

DERSİN ADI: İDARE HUKUKU II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: İdare kavramı, idarenin eylemleri ve idari sözleşmeler, kamu hizmeti, idarenin sorumluluğu dersin başlıca konularıdır. Ayrıca idarenin oluşumunu etkileyen başlıca ilkeler ve sistemler incelenir. Merkezi idare ile yerel idare kavramları anlatılır. Kamunun teşebbüs ve iştirakleri hukuksal çerçevede ele alınır. Kamulaştırma konusu incelenir. Hukukun üstünlüğü, yargı denetimi konuları işlenir. Dünyadaki başlıca yargı denetimi sitemlerine değinilir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. İdare Hukuku, Prof. Dr. Ahmet Nohutçu, Savaş Yayınevi

 2. İdare Hukuku El Kitabı, Oğuz Sancakdar ve diğerleri, Seçkin Yayıncılık

 3. İdare Hukuku I, Yazar Turan YILDIRIM (Prof. Dr.), Nur KARAN (Dr. ), Oniki Levha yayınevi

 4. Themis & İdare Hukuku, Yazarİsmail ERCAN, Ümit KAYMAK, Zehra ODYAKMAZ (Prof. Dr.), Oniki Levha yayıncılık

 5. İdari Uyuşmazlıklarda Yargı Öncesi Çözüm Usullerinin Uygulanabilirliği, YazarZehra ODYAKMAZ (Prof. Dr.), Serkan ÇINARLI (Dr. ), Orion Yayıncılık

 6. Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu, YazarSadettin DOĞANYİĞİT, Seçkin yayıncılık

 7. İdari Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Dışı Bir Araç Olarak İdari Başvurular, YazarYusuf Sertaç SERTER,Legal Yayıncılık

 8. Kamu Personel Yönetimi, YazarNihat KAYAR, Ekin Basım Yayın, YazarMelikşah YASİN (Doç. Dr. ), Oniki Levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 206

DERSİN ADI: CEZA HUKUKU II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ:4-0

DERSİN TANIMI: Ders, Hukuk Fakültesinde 3. Sınıf senelik programda zorunlu ders olarak verilmektedir. Dersin içeriğini genel olarak Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suç tipleri oluşturur. Ders kapsamında Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçların tamamı değil sadece uygulaması çok fazla olan suçlar ele alınmaktadır. Bu kapsamda örneğin Uluslararası Suçlar, Hayata Karşı Suçlar, Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Malvarlığına Karşı Suçlar, Hürriyete Karşı Suçlar, Şerefe Karşı Suçlar, Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar, Adliyeye Karşı Suçlar detaylı olarak incelenmektedir. Dersin temel kaynağını Türk Ceza Kanununun Özel Hükümler kısmı oluşturmakta olup , Dersin amacı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suçların neler olduğunu ve bu suçların unsurlarını, özel görünüş şekillerini, fail ve mağdurunun kimler olabileceğini, bu suçlarla korunmak istenen hukuki yararların neler olduğunu araştırmaktır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. M. Emin Artuk/Ahmet Gökcen/A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Adalet Yayınevi.

 2. Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi.

 3. Veli Özer Özbek ve Diğerleri, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayınevi.

 4. Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Adalet Yayınevi.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXX

DERS KODU : HUK 208

DERSİN ADI: GENEL KAMU HUKUKU II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Genel Kamu Hukuku, Hukuk Fakültelerinde hukukçunun salt teknik hukuk bilgisiyle donanmış, teoriden uzak, sadece avukatlık, hakimlik gibi işleri sadece pozitif hukuk kurallarının neler olduğunu öğrenerek ve bunları kendisine belletilen biçimde yorumlayarak uygulayan kişiler olmasını önlemek amacıyla/ümidiyle okutulan bir derstir. Buna göre Genel Kamu Hukuku, bir ders olarak hukuk fakültesi öğrencisine olayların arkasında olguların da bulunduğunu, hukuk kuralının kuru bir kanun/tüzük/yönetmelik vs. maddesinden ibaret olmadığını, bunun bir mantığının ve felsefesinin olduğunu, hukuk kuralının uygulandığı hukukî yapının ancak bir devlet örgütü içinde bir anlam ifade edebileceğini öğretmeye çalışır. Bu noktada, bu ders devlet denilen mekanizmaya, genel olarak yaklaşır. Bu dersin (ya da bilim dalının) konusunu belli bir devlete ilişkin belli bir sistem teşkil etmez. Bugün geçerli olsun olmasın, dünya üzerinde genel kabul görsün görmesin, uygulanabilir olsun olmasın her türlü devlet teorik ve pratik olarak genel kamu hukukunun konusunu teşkil eder.

Temel konusunu devlet olarak belirleyen Genel Kamu Hukuku, salt bir devlet felsefesinden ibaret değildir. Esasen Genel Kamu Hukuku, devlet felsefesinin tamamı değildir. Ancak belli ölçüde bu felsefe koluyla sıkı işbirliği içindedir ve yer yer onunla örtüşmektedir.

Eksen kavramını devlet olarak tespit ettiği zaman bir bilim dalının onunla sıkı ilişki içinde olan kavramların da etrafında dolanması kaçınılmaz olacaktır ki bu kavramlardan bir tanesi siyasettir. Bu bağlamda Genel Kamu Hukuku siyaset kavramını, siyasî katılma, siyasi katılımın kamusal yüzü olan seçimler, siyasî katılımın “gayriresmi” yüzü olarak sivil toplum vs. bağlamında inceler. Siyasal iktidar kavramı genel kamu hukuku içinde önemli bir başka kavramdır. Siyasal iktidarın ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, toplumu ne şekilde etkilediği ve toplum tarafından ne şekilde etkilendiği gibi sorunlar ya da siyasal iktidarın kaynağının ne olduğu sorunu genel kamu hukukunun temel sorunlarındandır. Siyasal iktidar yanında egemenlik kavramı da her türlü alt başlığı ile birlikte genel kamu hukukunun konusunu teşkil eder. Bu kavramlar (siyasal katılma, siyasî iktidar vs.) aynı zamanda siyaset biliminin konusunu oluşturmakla birlikte, açıktır ki, Genel Kamu Hukuku siyaset bilimi ile özdeş değildir. Eksenini politikanın oluşturduğu siyaset bilimi karşısında genel kamu hukuku soru ve cevaplarını devlet kavramı çevresinde ortaya koymaya çalışır.

Siyasî düşünceler, marksizm, faşizm, liberalizm, demokrasi, cumhuriyet gibi devlet ve hükümet şekilleri de Genel Kamu Hukukunun konusuna dahildir. Ancak Genel Kamu Hukuku ne bir siyasal düşünceler tarihi, ne siyasî tarih ne de anayasa hukukudur. Ancak bunlarla sıkı ilişki içindedir. Anayasa hukuku ile normatif bir biçime kavuşan esasların, anayasa biliminden daha geniş bir kapsam ile açıklanması amacını güden Genel Kamu Hukuku herhangi bir dönemde herhangi bir yerde geçerli olan yasa metinleriyle doğrudan doğruya ilgilenmez. Bu metinler ancak genellemelere ulaşmak için bir araç olarak kullanılabilir.

Bütün bunların dışında genel kamu hukuku sosyoloji, hukuk felsefesi, tarih gibi alanlarla ya da uluslararası ilişkiler ile de etkileşim içinde olan bir bilim dalıdır.  Sosyal bilimlerin bütün dalları gibi Genel Kamu Hukuku da diğer bilim dalları ile sıkı bir ilişki içinde olmakla birlikte vurgulanmalıdır ki, bütün bu sayılan bilimlerin bir bileşkesi değil, kendine özgü bir bilim dalıdır. Amacı da, tarihten, sosyolojiden, siyasal bilgilerden, uluslararası ilişkilerden haberdar, hukukçular yetiştirmek değildir. Bir başka ifade ile Genel Kamu Hukuku bir “genel kültür” dersi değildir. Öğrencilerin genel kültürünü arttırmayı da kendisine temel hedef olarak koymaz. Salt yoruma dayalı, öğrencilerin diledikleri gibi görüşlerini sergileyebilecekleri, doğruları olmayan bir “serbest atış alanı” da değildir. Çoğu zaman öğrencilerin “yorum sorusu” sandıkları sorular da söz konusu Genel Kamu Hukuku olduğunda teknik bilgi gerektiren sorular olabilmektedir. Genel Kamu Hukuku dersi, hukuk fakültesi öğrencisini belli bir, dünya görüşü elbette ki değil fakat, vizyon içerisinde; içinde bulunduğu dünyayı anlamaya çalışan, devlet adı verilen organizasyonu, geçmişinden bugüne kadar tanıyan; ideolojileri, siyasal düşüncenin ve siyasî tarihin temel kavram ve sorunlarını bilen; uygulamak zorunda olduğu normu anlamlandırabilen ve özgürce ve günün ihtiyaçlarına göre yorumlayabilen hukukçulara dönüştürmek temel amacını taşır. Konusu itibariyle hukuk fakültesindeki birçok dersten farklı bir yerde duran Genel Kamu Hukuku bir pozitif hukuk dalı da değildir. Onu “soyut” kılan bu “yasasının olmaması hali”dir. Bu sebeple Genel Kamu Hukuku “kanunsuz” bir hukuk dalıdır denebilir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Genel Kamu Hukuku, Mehmet Akad, Der Yayınevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 210

DERSİN ADI: DEVLETLER GENEL HUKUKU II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Öğrencilerin, bu alana özgü kavramlar, terminoloji ve uluslararası ilişkilere uygulanan hukuki akıl yürütme aşamaları hakkında bilgi edinmesini ve bu alandaki analiz yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır. Dersin içeriği başlıca şu konulardan oluşmaktadır: Uluslararası Kamu Hukukunun kaynakları (antlaşmalar, örf ve âdet), süjeleri, devlet ve unsurları, uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler ve diğerleri), uluslararası ilişkilerin organları olarak elçilikler ve konsolosluklar, uluslararası yargı (Uluslararası Adalet Divanı v.s.), deniz, hava ve uzay ile ilgili sorunlar, kuvvet kullanma.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Devletler Umumi Hukuku, Prof. Dr. Yılmaz Altuğ, Çağlayan Kitabevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 214

DERSİN ADI: HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Giriş (Genel Kavramlar ve Tanımlar): Felsefe, Bilim, Felsefenin İnceleme Alanları (Varlık, Bilgi ve Değer), Bilimsel Bilgi, Hukuk Felsefesi, Hukuk Tarihi, Hukuk Sosyolojisi, Dogmatik Hukuk, Ahlâk ve Hukuk İlişkisi;

Hukuk Felsefesi Tarihindeki Okullar: Doğal Hukuk Anlayışı (Sofistler, Sokrates, Platon, Aristoteles, Epiküros, Zenon, Cicero, Thomas Aquinas, Augustine, Farabi, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant); Hukukî Pozitivizm (Austin, Kelsen, Hart); Tarihçi Hukuk Okulu (Savigny); Faydacı ve Sosyal Faydacı Hukuk Yaklaşımı (Hume, Bentham, Mill, Jhering); Felsefî İdealizm (Hegel); Hukukî Realizm (Amerikan Pragmatik Yaklaşımı ve İskandinav Realizmi); Fenomenolojik Hukuk Anlayışı (Husserl), Marksist Hukuk Anlayışı (Marx) Modern Hukuk Felsefecileri (Dworkin, Rawls, Nozick, Habermas)

Hukuk Sosyolojisi: Genel Sosyoloji (Kavram ve Tanımlar), Hukukun Sosyal Olgu Olarak Kavranışı, Comte, Durkheim, Duguit, İbn Haldun, Montesquieu, Weber, Gurvitch.

Hukuk felsefesi ve Sosyolojisi dersi, fakülte müfredatındaki diğer derslerden farklı bir yapı ve önem arz etmektedir. Bütün dünyadaki hukuk eğitiminde olduğu gibi bizde de hukuk eğitimin önemli bir bölümü, mevcut (pozitif) hukukun öğretilmesine ayrılmıştır; fakültelerin meslekî bilgi kazandırmak nosyonu düşünüldüğünde bu tabiîdir. Ancak hukuk fakültesi yalnızca hukuku uygulayacak ve tutarlı bir sistem oluşturmak adına onu yorumlayacak teknikerler yetiştirmek durumunda değildir. Bunun yanında ve belki daha da önemli olarak hukuk fakültelerinin, muhakeme, mantık, hukuk kültürü, toplumsal birikim, dil, yorum vs. gibi hukukun aslını anlayabilecek ve dahası toplumsal düzeni sağlayacak hukuku üretecek hukukçular yetiştirmek vazifesi vardır. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi dersi bu bakımdan, hukuk teknikerliğinden hukuk bilginliğine geçişin ilk aşaması olarak görülmelidir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Hukuk Felsefesi Açısından Yararcılık Teorisinin Eleştirisi, Ahmet Gürbüz, Beta Basım Yayın

 2. Hukuk Felsefesi, Adnan Güriz, Siyasal Kitabevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

III. YIL. I. YARIYIL

DERS KODU : HUK 301

DERSİN ADI: MEDENİ USUL HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ:4-0

DERSİN TANIMI: Medeni Usul Hukuku, kişilerin maddi hukuktan kaynaklanan sübjektif haklarının talep edilmesi ve korunmasına hizmet eden bir alan olup, 3. sınıfta öğrencilere özel hukuktan kaynaklanan bu sübjektif haklarının ihlali halinde bu haklara ilişkin bulunabileceği koruma, yerine getirilme ya da tazmin taleplerinin nasıl talep edileceği ve bu yolla medeni usul hukukunun varmak istediği genel barışın sağlanması ve taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesi işlenmektedir.

Medeni usul hukukunun bu kapsamı çerçevesinde, medeni hukuka ilişkin uyuşmazlıklarda uyuşmazlığın çözümüne ilişkin başvurulacak yargı organları, görevli-yetkili mahkemeler, yargılamaya ilişkin genel ilkeler, dava türleri, davanın açılması, tahkikât aşaması ve bu aşamada taraf ve mahkeme usûl işlemleri, yargılamada ispat faaliyeti, ispat yükü, deliller ve hüküm aşaması ilk derece mahkemesinde görülecek yargılamaya ilişkin olarak işlenmektedir.

İlk derece mahkemesinde görülecek davalara ilişkin bu bilgilerin verilmesinden sonra ise, bunu istinaf kanun yolu ile yapılan değişikliklerin işlendiği kanun yolları, özel yargılama usûlleri, geçici hukuki koruma olarak ihtiyatî tedbir yargılaması ve  tahkim konusu izlemektedir.

Belirtilen bu hususlar kapsamında öğrencilerin özel hukuka ilişkin öğrendikleri bilgiler, talep ve takip edebilme şeklinde yapılandırılmaktadır. Sübjektif hak iddiasının, hangi mahkemede, nasıl talep edileceği ve bunun için yargılamada dikkat edilmesi gereken noktalar, tarafların neleri yapıp neleri yapamayacağı gibi hususlar ve yargılama sonunda verilecek kararın kesinleşmesinin öğretilmesi ile medeni usul hukuku dersinin amacına ulaşılmış olunacaktır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Medeni Usul Hukuku (Temel Hukuk Kavramları) Doç. Dr. Murat Atalı, Seçkin Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 303

DERSİN ADI: MEDENİ HUKUK V (EŞYA HUKUKU)

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Eşya Hukuku dersinde içerik olarak, “Eşya Hukukunun Tanımı ve Konusu, Eşya Kavramı, Ayni Hak Kavramı ve Çeşitleri, Ayni Haklara Hakim Olan İlkeler,  Zilyetlik, Tapu Sicili, Kadastro, Mülkiyet Hakkı, Taşınmaz Mülkiyeti, Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları, Kat Mülkiyeti, Taşınır Mülkiyeti, İrtifak Hakları, Taşınmaz Yükü, Taşınmaz Rehni ve Taşınır Rehni” konuları yer almaktadır.

Eşya Hukuku dersinin amacı, lisans düzeyindeki öğrencilerin esas olarak Medeni Kanunumuzun Dördüncü Kitabında yer alan ve kişilerin eşyalar üzerindeki hâkimiyet ilişkilerini düzenleyen Medeni Hukuk kısmı olan Eşya Hukukunun, kavramları ve ilkeleri hakkında öğretideki görüşler ve yargısal içtihatlardan da yararlanılarak bilgilendirilmesidir. Eşya Hukuku dersinde öncelikle Eşya Hukukunun temel konusunu oluşturan ve kişilere eşyalar üzerinde hâkimiyet hakkı sağlayan “ayni hak” kavramı ve ilkeleri anlatıldıktan sonra, kişilerin eşya üzerindeki hâkimiyetinin fiili bir hâkimiyet olarak ortaya çıktığı “zilyetlik” kavramı ele alınacaktır. Bu konuları takiben, taşınmazların toplum için taşıdığı büyük önem dolayısıyla, taşınmazlar üzerindeki ayni haklara aleniyet kazandırmak amacında olan “Tapu Sicili” müessesesi anlatılacaktır. Sonrasında ise Eşya Hukukunun temel konusunu oluşturan “ayni hakların” çeşitleri olan Mülkiyet Hakkı ve Sınırlı Ayni Haklar konularına ayrıntılı olarak değinilecektir.  

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Land: The Law o Real Property, Prof. Cedric D. Belle, Old Bailey Press.

 2. Eşya Hukuku, Haluk Nomer, On İki Levha Yayıncılık

 3. Şekli Eşya Hukuku, Veysel Başpınar, Yetkin Yayınları

 4. Pratik Eşya Hukuku, Şeref Ertaş, Barış Yayınları

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXX

DERS KODU : HUK 305

DERSİN ADI: KARA TİCARETİ HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Kara Ticareti Hukuku kavramı ve kapsamı. Taşıma türleri; karayolu, denizyolu, suyolu, havayolu, demiryolu, boru hatları. Eşya taşıma-yolcu taşıma. Ulusal taşıma-uluslararası taşıma. Taşıma Hukukunun kaynakları. Taşıma Hukukunda uygulanabilecek hükümlerin sırası. Uluslararası eşya taşıma; kavramı, unsurları, kullanılan belgeler, taşıma sözleşmesini kanıtlayan belgeler, alt taşıma-asıl taşıma sözleşmeleri, çoklu taşımalar, taşıma sözleşmelerinin tarafları, üçüncü şahıslar, taşıma aracıları, tarafların yükümlülükleri, Taşımayla ilgili uyuşmazlıklarda uygulanabilir hukuk ve uyuşmazlıkların çözümü yolları dersin içeiğini oluşturmaktadır. Ayrıca, Ulaştırma araçlarında ve teknolojilerinde çağlar boyu önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ulaştırma sektörünün yeniden şekillenmesine yol açan bu gelişmelerin hukuk sistemine yansımalarının değerlendirilmesi bu dersin amacını oluşturmaktadır. Dünyada ulaştırmanın genel hatları ile incelenmesi, Avrupa Birliği ulaştırma politikalarının tanıtılması, Avrupa Birliği ulaştırma koridorları ve ülkemizin Avrupa Birliği ulaştırma müktesebatına uyum süreci, Türkiye’nin ulaştırma koridorları kapsamındaki konumu, ulaştırma modları kapsamında; tarihçe, idari kurumlar, hukuki durum, altyapı, çevresel etkiler bu derste ele alınarak öğrencilerin konuyu çok yönlü değerlendirmesi sağlanacaktır.  Bu derste ayrıca taşımayla ilgili yargı kararları incelenerek uygulama hakkında bilgi edinilmesi sağlanacaktır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Kara Ticareti Hukuku Dersleri, Prof. Dr. Oğuz İmregün, Filiz Kitabevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXX

DERS KODU : HUK 307

DERSİN ADI: BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Teorik derslerde, isimli (tipik) sözleşmeler ve isimsiz (atipik) sözleşmeler hakkında, öğreti ve uygulama ile Türk Borçlar Kanunu Tasarısı göz önünde tutularak bilgiler verilmekte ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Önce, sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde kurulan isimsiz sözleşmeler (kendisine özgü yapısı olan sözleşmeler, karma sözleşmeler ve birleşik sözleşmeler) ele alınmakta, her birinin uygulamada en sık karşılaşılan örnekleri üzerinde durulmaktadır.

Borçlar Kanunumuzun ikinci kısmında düzenlenen ve aşağıda belirtilen özel borç ilişkileri incelenmektedir.

 • Satım sözleşmesi (BK.m.182–231), trampa sözleşmesi (BK.m.232–233), bağışlama sözleşmesi (BKm.234–247);

 • Kira sözleşmesi (âdi kira ve hâsılat kirası) (BK.m.248–298), âriyet sözleşmesi (BK m. 299 – 305), karz sözleşmesi (BK m. 306–312);

 • Hizmet sözleşmesi (BK m. 313–354), istisna (eser) sözleşmesi (BK.m.355–371),  vekâlet sözleşmesi (BK.m.386–398), vekâletsiz iş görme (BK.m.410–415), havale (BK m. 457- 462);

 • Vedia sözleşmesi ve bazı çeşitleri (BK.m.463–482);

 • Kefalet sözleşmesi (BK.m.483–503);

 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi (BK.m.511–519), kaydı hayat ile irat sözleşmesi (BK.m. 507–510).    

Borçlar hukukunun, özel hukukun en temel bölümlerin-den birini oluşturması nedeniyle, öğrencilerin özel borç ilişkileri hakkında, lisans düzeyinde, bilgi edinmeleri ve özellikle kanun hükümlerini, öğreti ve uygulama ışığında yorumlama becerisini kazanmaları amaçlanmaktadır

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. The Law of Obligations, Roman Foundations of the Civilian Tradition, Reinhard Zimmerman, Clarendon Paperbacks.

 2. Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş, Filiz Kitabevi

 3. Türk Borçlar Hukuku-Özel Hükümler, Prof. Dr. Cevdet Yavuz, Beta Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 309

DERSİN ADI: CEZA USUL HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Ders, Hukuk Fakültesinde 3. Sınıf senelik programda zorunlu ders olarak verilmektedir. Dersin içeriğini genel olarak, bir suç sonrası maddi gerçeğe ulaşabilmek için yapılan ve savcılık ile onun emrindeki kolluğun ön planda olduğu soruşturma aşaması ve ceza mahkemelerinde yapılan yargılama aşaması (kovuşturma) oluşturmaktadır.

Bu kapsamda Cumhuriyet Savcısının ve kolluğun suç işlendikten sonra suça ilişkin soruşturmada gerçekleştirmiş olduğu delil araştırmaları, yakalama ve tutuklama gibi koruma tedbirleri incelenmektedir. Ayrıca adliye teşkilatında içerisinde yer alan ceza mahkemelerinde yapılan yargılamanın tüm aşamaları bu ders kapsamında incelenmektedir.

Dersin temel kaynağını Ceza Muhakemesi Kanunu oluşturmaktır.

Dersin amacını işlenmiş olan bir suça ilişkin tüm şüphelerin ortadan kaldırılarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında izlenmesi gereken süreci araştırmaktır. Ceza muhakemesinin maddi gerçeği ortaya çıkarırken temel hak ve özgürlükleri koruma, hem sanık hem de mağdur haklarını işlevsel kılma amacı dersinde bütününe hakim olmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Criminal Law, Text, Cases and Materials, Jonathan Herring, Oxford University Press.

 2. Ceza Mahkemesi Hukuku, Prof. Dr. Bahri Öztürk, Seçkin Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50, Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 311

DERSİN ADI: VERGİ HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Kamu hizmetlerinin finansmanında çeşitli kaynaklardan elde edilen kamu gelirlerinden yararlanılmaktadır. Günümüzde kamu harcamaları, kamu hizmeti gören devletin lehine olarak kanundan doğan bir alacak hakkı olarak nitelendirilen vergilerle finanse edilmektedir. Vergi, alacaklısı devletin egemenlik gücüne dayanarak piyasa ekonomisinden sağladığı bir değer olduğu için, bu konudaki yükümlü-devlet ilişkileri kamu hukuku ilişkisi niteliğindedir. Kamu hukuku ilişkisi olması dolayısıyla yükümlü ile devlet arasındaki ilişkiler bazı özellikler arz etmektedir. Kamu hukuku ilişkisi olmasının yanında, vergiyi doğuran olayların büyük çoğunluğunun özel hukuk ilişkisi olması dolayısıyla vergi hukukunun özel hukuk dalları ile de yakın ilişkileri bulunmaktadır. Bu çerçevede, vergi hukuku dersinde aşağıda konular incelenmektedir.

 • Giriş (Vergi hukukunun tanımı, hukuk sistemi içindeki yeri, kamu hukuku ve özel hukuk dalları ile ilişkisi vb.)

 • Vergi Hukukunun Kaynakları (Bağlayıcı-Bağlayıcı olmayan kaynaklar)

 • Vergi Kanunlarının Uygulanması (Yer ve zaman bakımından)

 • Vergi Hukukunda Yorum (Vergi kanunlarının anlam bakımından uygulanması)

 • Vergi Ödevi (Vergi yükümlülüğü ve vergi sorumluluğu)

 • Vergilendirme İşlemleri (Tarh-tebliğ-tahakkuk-tahsil)

 • Vergi İdaresinin Yükümlüleri Denetleme Yolları

 • Vergi Hukukunda Süreler

 • Vergi Yükümlülerinin Ödevleri

 • Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler

 • Vergi Ceza Hukuku (Vergi suç ve cezaları, vergi suçluluğunu ve vergi cezalarını sona erdiren nedenler)

 • Kamu İcra Hukuku (Kamu alacaklarının cebri tahsil süreci, 6183 Sayılı Kanun)

 • Vergi sorunlarının İdari Aşamada Çözüm Yolları

 • Vergi Yargılaması Hukuku

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Vergi Ceza Hukuku, M. Kamil Mutluer, Bilgi Üniversitesi Yayınları

  2. Vergi Hukukunda Çeşitli Uyuşmazlık Tipleri ve Çözüm Önerileri, Oğuzhan Aslan ve Hüseyin Karakoç, Adalet Yayınevi

  3. Vergi Hukukunda Bilgi Toplama ve Açıklamanın Sınırları, Billur Yaltı, Beta Basım Yayın

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : HUK 313

DERSİN ADI: MALİYE

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Maliye dersinde ilk olarak Özel Ekonomi ve Kamu Ekonomisi ile kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlerin çeşitleri, üretim kararlarının alınması ve üretim gelirleri bakımından belirlenip özel kesim ile karşılaştırılması, kamu kesiminin ekonomideki büyüklüğünü ve ekonomideki etkileri anlatılmakta; Maliyenin tanımı ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi ve tarihî gelişimi ele alınmaktadır. Ders hakkındaki bu genel konular sonrasında, kamu hizmeti ve kamu harcamaları ele alınmakta, kamusal mal ve hizmetler tanımlanmakta, kamu harcamalarının çeşitleri ile günümüzdeki verimlilik ve etkinlikleri incelenmektedir. Daha sonra kamu gelirleri ve çeşitleri ile kamu gelirleri içinde en önemlisini teşkil eden vergi(ler) “vergi teorisi” konusu altında incelenmektedir. Vergi teorisinin temel esaslarının incelenmesinin sonrasında, Bütçe ve Bütçe Hukuku incelenmekte; Devlet Borçları ve Maliye Politikasının anlatımıyla konu anlatımları tamamlanmaktadır.

Maliye, devletin kullandığı mali araçları, onların belli amaçlara doğru yöneltilmelerini ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesini araştıran bir bilim dalıdır. Bu bağlamda, maliye, kamu harcaması, bütçe, vergileme, borçlanma vb. mali araçların bir yandan kişisel davranışlara, en sonunda, tüm ekonomik hayat üzerine ne gibi etkiler yaptığını incelemektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Devlet Maaliyesi, Duran Bülbül, Savaş Yayınevi

 2. Maaliye Politikaları, Atilla Uyanık, Der Yayınevi

 3. Kamu Maliyesi, Metin Erdem ve Doğan Şenyüz, Ekin Basın Yayın

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

III. YIL. II. YARIYIL

DERS KODU : HUK 302

DERSİN ADI: MEDENİ USUL HUKUKU II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Medeni Usul Hukuku, kişilerin maddi hukuktan kaynaklanan sübjektif haklarının talep edilmesi ve korunmasına hizmet eden bir alan olup, 3. sınıfta öğrencilere özel hukuktan kaynaklanan bu sübjektif haklarının ihlali halinde bu haklara ilişkin bulunabileceği koruma, yerine getirilme ya da tazmin taleplerinin nasıl talep edileceği ve bu yolla medeni usul hukukunun varmak istediği genel barışın sağlanması ve taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesi işlenmektedir.

Medeni usul hukukunun bu kapsamı çerçevesinde, medeni hukuka ilişkin uyuşmazlıklarda uyuşmazlığın çözümüne ilişkin başvurulacak yargı organları, görevli-yetkili mahkemeler, yargılamaya ilişkin genel ilkeler, dava türleri, davanın açılması, tahkikât aşaması ve bu aşamada taraf ve mahkeme usûl işlemleri, yargılamada ispat faaliyeti, ispat yükü, deliller ve hüküm aşaması ilk derece mahkemesinde görülecek yargılamaya ilişkin olarak işlenmektedir.

İlk derece mahkemesinde görülecek davalara ilişkin bu bilgilerin verilmesinden sonra ise, bunu istinaf kanun yolu ile yapılan değişikliklerin işlendiği kanun yolları, özel yargılama usûlleri, geçici hukuki koruma olarak ihtiyatî tedbir yargılaması ve  tahkim konusu izlemektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Medeni Usul Hukuku (Temel Hukuk Dizisi), Murat Atalı ve İbrahim Ermenek, Seçkin Yayıncılık

 2. Medeni Usul Hukukunda Davaya Cevap, Orhan Eroğlu, Seçkin Yayıncılık

 3. Medeni Usul Hukukunda Tarafların Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü, Nesibe Kurt Konca, Yetkin Yayınları

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : HUK 304

DERSİN ADI: MEDENİ HUKUK VI (EŞYA HUKUKU)

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Eşya Hukuku dersinin amacı, lisans düzeyindeki öğrencilerin esas olarak Medeni Kanunumuzun Dördüncü Kitabında yer alan ve kişilerin eşyalar üzerindeki hâkimiyet ilişkilerini düzenleyen Medeni Hukuk kısmı olan Eşya Hukukunun, kavramları ve ilkeleri hakkında öğretideki görüşler ve yargısal içtihatlardan da yararlanılarak bilgilendirilmesidir. Eşya Hukuku dersinde öncelikle Eşya Hukukunun temel konusunu oluşturan ve kişilere eşyalar üzerinde hâkimiyet hakkı sağlayan “ayni hak” kavramı ve ilkeleri anlatıldıktan sonra, kişilerin eşya üzerindeki hâkimiyetinin fiili bir hâkimiyet olarak ortaya çıktığı “zilyetlik” kavramı ele alınacaktır. Bu konuları takiben, taşınmazların toplum için taşıdığı büyük önem dolayısıyla, taşınmazlar üzerindeki ayni haklara aleniyet kazandırmak amacında olan “Tapu Sicili” müessesesi anlatılacaktır. Sonrasında ise Eşya Hukukunun temel konusunu oluşturan “ayni hakların” çeşitleri olan Mülkiyet Hakkı ve Sınırlı Ayni Haklar konularına ayrıntılı olarak değinilecektir.  

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Pratik Eşya Hukuku, Oğuz Sadık Aydos, Gazi Kitabevi

 2. Eşya Hukukundan Doğan Davalar, Hasan Özkan, Legal Yayıncılık

 3. Eşya Hukuku II – (Mülkiyet) 9. Baskı, Mehmet Ayan, Seçkin Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 306

DERSİN ADI: KARA TİCARETİ HUKUKU II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Ulaştırma araçlarında ve teknolojilerinde çağlar boyu önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ulaştırma sektörünün yeniden şekillenmesine yol açan bu gelişmelerin hukuk sistemine yansımalarının değerlendirilmesi bu dersin amacını oluşturmaktadır. Dünyada ulaştırmanın genel hatları ile incelenmesi, Avrupa Birliği ulaştırma politikalarının tanıtılması, Avrupa Birliği ulaştırma koridorları ve ülkemizin Avrupa Birliği ulaştırma müktesebatına uyum süreci, Türkiye’nin ulaştırma koridorları kapsamındaki konumu, ulaştırma modları kapsamında; tarihçe, idari kurumlar, hukuki durum, altyapı, çevresel etkiler bu derste ele alınarak öğrencilerin konuyu çok yönlü değerlendirmesi sağlanacaktır.  Bu derste ayrıca taşımaylailgili tüm yasal düzenlemeler sözkonusu edilecektir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Commercial Law, Paul Dobson and Rob Stokes, Sweet and Maxwell.

 2. Kara Ticareti Hukuku Dersleri, Oğuz İmregün, Filiz Kitabevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 308

DERSİN ADI: BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Borçlar hukukunun, özel hukukun en temel bölümlerin-den birini oluşturması nedeniyle, öğrencilerin özel borç ilişkileri hakkında, lisans düzeyinde, bilgi edinmeleri ve özellikle kanun hükümlerini, öğreti ve uygulama ışığında yorumlama becerisini kazanmaları amaçlanmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Borçlar Hukuku Uygulamaları, Şahin Akıncı, Sayram Yayınları

 2. Borçlar Özel Hukuku Pratik Çalışmaları, Murat Aydoğdu ve Nalan Kahveci, Barış Yayınları

 3. Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri (Ana İlkeler), Murat Aydoğdu ve Şeref Ertaş, Barış Yayınları

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 310

DERSİN ADI: CEZA USUL HUKUKU II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Dersin içeriğini genel olarak Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suç tipleri oluşturur. Ders kapsamında Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçların tamamı değil sadece uygulaması çok fazla olan suçlar ele alınmaktadır. Bu kapsamda örneğin Uluslararası Suçlar, Hayata Karşı Suçlar, Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Malvarlığına Karşı Suçlar, Hürriyete Karşı Suçlar, Şerefe Karşı Suçlar, Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar, Adliyeye Karşı Suçlar detaylı olarak incelenmektedir.

Dersin temel kaynağını Türk Ceza Kanununun Özel Hükümler kısmı oluşturmaktır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. M. Emin Artuk/Ahmet Gökcen/A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Adalet Yayınevi.

 2. Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi.

 3. Veli Özer Özbek ve Diğerleri, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayınevi.

 4. Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Adalet Yayınevi.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 314

DERSİN ADI: HAVA VE UZAY HUKUKU

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Hava hukuku karmaşık ve teknik detayların, kuralların çok yoğun olduğu bir alan olması hasebiyle hukukçuların konuya daha fazla önem addetmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, hava taşımacılığı alanındaki yasal mevzuat ulusal ve uluslararası boyutuyla incelenmektedir. Ders kapsamında hava taşımacılığı üç boyutta ele alınacak; a- özel hava hukuku, b- kamusal hava hukuku, c- hava araçlarının finansmanı, hava araçlarının çevreye zararları, konuları incelenecektir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Practical Aviation and Aerospace Law, J. Scott Hamilton, ASA.

 2. Hava ve Uzay Hukuku, Ayhan Sorgucu, Legal Kitabevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 312

DERSİN ADI: VERGİ HUKUKU II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Vergi hukuku ilişkisi, devlet ile kişiler arasında kurulan bir kamu hukuku ilişkisidir. Bu ilişkinin düzenlenmesi amacıyla kurulan kurallara uyulması gerekmektedir. Bu itibarla, vergi ödevleri kanunlarda belirtilen kurallara uygun olarak yerine getirilmelidir. Ancak, vergi yükümlü ve/ya da sorumlularının bazı hallerde vergi ödevleri konusunda bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek kanunlara aykırı davrandıkları bilinmektedir. Hukuka aykırı davranışlar niteliklerine bağlı olarak farklı vergi suçlarını oluşturmakta ve bu suçlara farklı nitelikte cezalar uygulanmaktadır. Vergi hukukunun vergi kanunlarına aykırı davranışlara ve bunlara ilişkin cezalara ilişkin bölümüne “vergi ceza hukuku” adı verilmektedir. Derste, vergi suç ve cezalarına ilişkin pozitif hukukta yer alan düzenlemelerin aktarılması yanında, vergi ödeme bilincinin yerleşmesi açısından bireysel ve toplumsal olarak yapılması gerekenler hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Vergi Hukuku, Çözümlü Örnek Olaylar, Engin Öner, Nobel Yayın Dağıtım

 2. Özel Hukuk Sözleşmelerinin Vergi Hukukunda Geçerliliği, Nihan Kurtulmaz, Legal Yayıncılık

 3. Maliye-Vergi Hukuku, İsmail Engin ve Serdar Şahin, Kuram Kitabevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IV.YIL. VII. YARIYIL

DERS KODU : HUK 410

DERSİN ADI: DENİZ TİCARET VE SİGORTA HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: (I) Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları, (II) Gemi, (III) Donatan ve Donatma İştiraki, (IV) Gemi Adamları, (V) Navlun Sözleşmesi (1) Navlun Sözleşmesinin Tarafları ve İlgili Kişiler, (2) Navlun Sözleşmesinin Dış Ticaret Hukukunda Kullanılan Diğer Sözleşme Tipleriyle İlişkisi, (3) Navlun Sözleşmesinin İfası, (4) Konişmento, (5) Taşıyanın Sorumluluğu, (6) Taşıyanın Hakları, (VI) Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi, (VII)  Deniz Kazaları, (1) Çatma, (2) Müşterek Avarya, (3) Kurtarma Yardım, (4) Gemi ve Yük Alacaklısı Hakları.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Maritime Law, Yvonne Baat et al, Routledge.

 2. Deniz Ticareti Hukuku 1, Bülent Sözer, Vedat Kitapçılık

 3. Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten, Cüneyt Süzel, On İki Levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 403

DERSİN ADI : DEVLETLER ÖZEL HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Bu derste devletler özel hukukunun genel ilkeleri, Türk Kanunlar İhtilafı Sistemi, milletlerarası usul hukuku, vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku okutulmaktadır. Bir Türk vatandaşı İtalya’da bir İngiliz’le akdettiği alım satım sözleşmesiyle o anda Yugoslavya’da bulunan bir malı satarsa bu sözleşmeye hangi hukuk uygulanacaktır? Dava nerede açılır? Bir Türk vatandaşının vefatında Almanya, İspanya ve Türkiye’de bulunan menkul ve gayrimenkulleri hangi ülke hukukuna göre intikal edecektir? gibi son derece ilginç konuların ele alındığı bu ders uluslararası uygulamalar açısından son derece önem arz eder.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Devletler Hukuku, Enver Bozkurt ve Yasin Poyraz, Yetkin Yayınları

 2. Devletler Hususi Hukuku, Engin Nomer ve Aysel Çelikel, Beta Basım Yayın

 3. Milletlerarası Özel Hukuk, Filiz Berberoğlu Yenipınar, Aristo Yayınevi

 4. Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, Celal Ülgen, Beta Basım Yayın

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 405

DERSİN ADI: İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: İş hukuku dersi bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku adı altında iki farklı başlık altında öğretilmektedir. Bireysel iş hukuku dersinin içeriğinde, genel olarak iş hukukunun konusu, niteliği, iş hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri, iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukundaki düzenlemelerin özellikleri ve bu hukuki kaynaklar arasındaki ilişkiler, iş hukukunda başvurulan temel ilke ve düşünceler, uluslararası iş hukuku ve uluslararası iş hukuku örgütleri, iş hukuku ile ilgili devlet organları, yaptırımlar, iş hukukunun işçi-işveren- işveren vekili-alt işveren- işyeri-işletme gibi temel kavramları, 4857 sayılı İş kanunu ve diğer iş kanunlarının kapsamı, iş sözleşmesinin özellikleri, iş sözleşmesinin tanımı-unsurları-nitelikleri-türleri, iş sözleşmesinde tarafların hak ve borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi (iş sözleşmesinin fesih dışında sona ermesi, süreli fesih, iş güvencesi, haklı nedenle fesih), iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları, işin düzenlenmesi, çalışma süreleri, dinlenme süreleri, iş sağlığı ve işçi güvenliği, iş yargısı incelenmektedir. Toplu iş hukukunun içeriğinde ise toplu iş hukukunun genel kavramları, toplu iş ilişkilerinin önemi, batıda ve ülkemizde tarihsel gelişme, sendika hakkı, sendika kavramı, sendika üyeliği ve kurucusu kavramları, sendika özgürlüğünün uluslararası ve ulusal normlarla korunması, sendika hakkına ilişkin ilkeler, sendika özgürlüğü, sendikal üyelik ve sendikal faaliyet güvencesi, işyeri sendika temsilcisinin güvencesi, sendika yöneticisinin güvencesi, sendikaların kuruluşu, kuruluş esası ve usulü, sendikaların organları ve oluşturulmaları, sendika üyeliğin kazanılması, üyelikten doğan hak ve borçlar, üyeliğin sona ermesi, konfederasyon ve uluslararası kuruluşa üyelik, sendikaların gelir ve giderleri, sendikaların denetimi, faaliyetin durdurulması ve sona ermesi, kamu görevlileri sendikaları, toplu iş sözleşmesi kavramı, toplu iş sözleşmesinin hukuki niteliği, özellikleri, tarihsel gelişimi, kapsamı, düzeyi, toplu iş sözleşmesi ehliyeti ve yetkisi, yetki tespiti usulü, toplu iş sözleşmesinin yapılması, toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapılması, toplu iş sözleşmesinin hükümleri, toplu iş sözleşmesi ile iş sözleşmesi arasındaki ilişki, toplu iş sözleşmesinin yer ve kişi itibarıyla uygulanması, toplu iş sözleşmesinin yorumu, ifası, hükümsüzlüğü, toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollarla çözümü (arabuluculuk, tahkim), toplu iş uyuşmazlıklarının mücadeleci yollarla çözümü (grev, lokavt), grev hakkı, grev kararı ve uygulanması, grevin sonuçları, grev hakkının kötüye kullanılması, grevin sona ermesi, yasadışı grev, lokavt kavramı, hukuki çerçevesi, lokavtın uygulanması ve sonuçları incelenmektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. The Labour Constitution, the Enduring Idea of Labour Law, Ruth Dukes, Oxford University Press.

 2. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Boyutuyla Psikososyal Riskler, Murat Kandemir, Legal Yayıncılık

 3. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Akademik Forumu, Fazıl Sağlam, Legal Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 407

DERSİN ADI : İCRA VE İFLAS HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: İcra İflâs Hukuku, Hukuk Fakültesi 4.Sınıfta görülen bir ders olup, dersin amacı, alacaklının alacağını borçlunun rızası ile ödememesi halinde borçluya karşı devletin yetkili organlarına başvurarak alacağına kavuşmasının yolları öğretilmektedir. Bu yollar temelde iki ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar alacaklının alacağına yeter oranda borçlu mal varlığını takip ettiği cüzi icra ile alacaklının alacağı için borçlunun bütün malvarlığının tasfiyesini isteyerek yaptığı iflâs yoluyla takip yolu ya da borçlu ya da alacaklının borçlu malvarlığının tamamının tasfiyesini öngören doğrudan iflâs yoludur.

Dersin ilk kısımlarında İcra-İflâs hukuku temel bilgileri (organlar, şikâyet, icra harç ve giderleri, icra takibinin tarafları) genel giriş bilgisi olarak öğretilmektedir. Bu temel bilgilerin öğrenilmesi, icra takibinin sonraki aşamalarının öğrenilmesi ve tamamlanması açısından önemlidir. Temel bilgilerin öğretilmesi aşamasını cüzi icra takibinin yolları olan ilâmsız (genel haciz yoluyla takip, kambiyo senetlerine özgü haciz takip yolu ile takip ve kiralanan taşınmazların tahliyesi), ilâmlı, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlı veya ilâmsız takip yolları, bu takip yolları içinde karşılaşılabilecek olan müesseselerle (tebligat, süreler, ödeme-icra emri, ödeme emrine itiraz, menfi tespit ve istirdat davaları, haciz, mal beyanı, borcun taksitle ödenmesi hacizde istihkâk davaları) görülmesi izlemektedir.

Bunu takiben ise külli icra hukuku adı altında iflâs hukuku işlenmektedir. İflâsa ilişkin olarak, iflâs teşkilatı, iflâs yolları (genel iflâs yoluyla takip ve kambiyo senetlerine özgü iflâs yoluyla takip), takipsiz iflâs, iflâsın ertelenmesi, iflâsın hukuki sonuçları, iflâsın tasfiyesi, kapatılması ve kaldırılması konuları işlenmektedir. Öğrenciler iflâs hususunda kimlerin iflâs edebileceğini, bunun sonuçlarını, iflâsın takipli ya da takipsiz yapılmasına göre iflâs kararı verilmesi ve bunun borçlu ile alacaklıları nasıl etkilediğini bu aşamada görmektedirler. Özellikle kanunda son yapılan değişiklikle getirilen yeni düzenlemelere (iflâsın ertelenmesi vs.) öğrencilerin dikkati çekilmektedir.

İcra iflâs hukukundaki diğer kurumlar (ihtiyati haciz, tasarrufun iptal davaları, konkordato ve konkordato türleri ile sermaye şirketlerinin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması) da dersin son aşamasında işlenerek öğrencilerin icra iflâs hukuku bilgileri tamamlanmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, İsmail Ercan, Seçkin Yayıncılık

 2. Stajyer Avukatın İcra ve İflas Hukukunda Uygulama Kitabı

 3. İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Murat Yavaş ve diğerleri, Seçkin Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 409

DERSİN ADI : İDARİ YARGI I

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: İdare Üzerindeki Denetim Yolları, İdari Yargının Türkiye’deki Gelişimi ve Özellikleri, İdari Yargı Kuruluşları, Görev Dağılımı ve Görev Uyuşmazlıkları, İptal Davası, Tam Yargı Davası, İdari Yargılama Usulü ile İlgili Temel İlkeler, İdari Yargılama Usulü İdarenin eylem ve işlemlerine karşı başvurulabilecek yargısal denetim yolları ile bu yargısal denetim sürecinde uyulması gereken kurallar ve yargısal denetimin hukuki sonuçlarını incelemektir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Açıklamalı İçtihatlı Türk İdari Yargılama Hukuku, Cemil Kaya ve Bahtiyar Akyılmaz, Savaş Yayınevi

 2. İdari Yargıda Ehliyet ve Husumet, Çağlar Burak Burtan, Der Yayınevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 411

DERSİN ADI : ÇEVRE HUKUKU

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Dersin ana konusunu Avrupa ve uluslararası çevre hukukunda yaşanan son gelişmeler ve söz konusu hukuka hâkim olan temel prensipler oluşturmaktadır. Ağırlıklı olarak tartışılacak konuların başında iklim değişikliği ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda kullanılan ekonomik ve hukuki enstrümanlar yer alacak olup, nükleer enerji, atık yönetimi, su ve hava kirliliği gibi uluslararası çevre hukukunun alanına giren diğer konular da tartışmaya açılacaktır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Çevre Hukuku, Ahmet M. Güneş, On İki Levha Yayıncılık

 2. Çevre Hukukundan İhtiyat İlkesi, Ahmet Güneş, Bilgi Yayınevi

 3. Avrupa Birliği Çevre Hukuku, Ahmet Güneş, On İki Levha Yayıncılık

 4. Çevre Politikası ve Hukuku, Nükhet Yılmaz Turgut, İmaj Yayınevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 423

DERSİN ADI: ADLİ TIP

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Ders kapsamında suç ve suçlu profilleri incelenmektedir. Ders içeriğinde suçun nedenleri, suçun ortaya çıkışı, toplumsal gelişimin suçlulukla ilişkileri, suç failleri, fail grupları, suçun mağdurları, suçun önlenmesi yolları konuları yer almaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Adli Araştırmalar, Leela Burnscott, Tübitak Yayınları

 2. Türk Ceza Adalet Sisteminde Adli Tıp Uygulamaları, Ahmet Nezih Kök, Seçkin Yayıncılık

 3. Adli Yargıda İstinaf ve Temyiz, Ahmet Cemal Ruhi, On İki Levha Yayıncılık

 4. Adli Tıpta Bilirkişilik, Oğuz Polat, Seçkin Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 415

DERSİN ADI: AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU I

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Avrupa Toplulukları ve Avrupa Birliğinin hukuki statüsü, Topluluk hukukunun doğuşu ve kaynakları, doğrudan uygulanırlık, Topluluk hukukunun üstünlüğü ve doğrudan etkisi, Topluluk kurumsal hukuku, Avrupa Parlamentosu, Konsey, Komisyon, Adalet Divanı, Topluluk hukukunun üye devletlerde uygulanışı, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararları ve Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması, Ortaklık Konseyi kararları, gümrük birliği, Topluluk fikri mülkiyet hukuku ve rekabet hukuku düzenlemeleri ders kapsamında incelenmektedir

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. European Union Law, Damian Chalmers Garetj Davies and Giorgio Monti, Cambridge.

 2. Avrupa Birliği Anayasa Hukuku, Mustafa T. Karayiğit, Seçkin Yayıncılık

 3. Avrupa Birliği Hukuku Ders Kitabı, Hacı Can, Adalet Yayınevi

 4. Avrupa Birliği Hukuku, Cenap Çakmak, On İki Levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXX

DERS KODU : HUK 417

DERSİN ADI: MEDENİ HUKUK VII (MİRAS HUKUKU)

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Miras Hukuku dersinde içerik olarak, “Miras Hukuku Hakkında Genel Açıklamalar, Yasal Mirasçılar, Atanmış Mirasçılar (Şekli ve Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar, Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu ve İptali, Ölüme Bağlı Tasarruflarda Tasarruf Serbestisinin Sınırları. Tenkis Davası), Mirasın Geçmesi, Kazanılması ve Paylaşılması.” konuları yer almaktadır.

Bu derste, bir kimsenin ölümü ile doğacak olan hukuki sonuçların neler olduğu üzerinde durulmaktadır. Kısaca hukuk düzeninin kişinin ölümüne bağladığı hukuki sonuçlar incelenmektedir. Miras hukuku dersinde öncelikle, miras hukukuna ait genel kavramlar açıklanmaktadır. Bu konuları takiben, kimlerin mirasçı olduğu ve terekeden hangi oranda paya sahip oldukları konuları üzerinde durulmaktadır. Daha sonra, miras bırakanın yapmış olduğu ölüme bağlı tasarruflar, bunların koşulları, geçerliliği konularına değinilmekte, son olarak mirasın kazanılması ve paylaşılması ile ilgili bilgiler verilmektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Miras Hukuku Davaları, Filiz Berberoğlu Yenipınar, Aristo Yayınevi

 2. Miras Hukuku Şema Kitap, Herdem Belen, Beta Basım Yayın

 3. Pratik Miras Hukuku, Şeref Ertaş ve Nevzat Koç, Barış Yayınları

 4. Türk Miras Hukukunda Tenkis, Ahmet Nar, On iki Levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXX

IV.YIL. VIII. YARIYIL

DERS KODU : HUK 402

DERSİN ADI: DENİZ TİCARET VE SİGORTA HUKUKU II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Denizciliğin ortaya koyduğu özellikler ve tehlikeler, en eski çağlardan beri genel hukuk kurallarından ayrı olarak ve denizciliğin niteliğine uygun olarak özel hukuk kaidelerinin doğmasına rol açmıştır. Bu itibarla, deniz ticareti hukuku denizde icra edilen her çeşit taşıma; seyahat ve seyrüsefer düzenini özel hukuk ilişkileri açısından yöneten hukuk kuralları bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. D.E.Ü Hukuk Fakültesi’nin son senesinde okutulan bu ders ile öğrencilere deniz ticareti hukukunun temel kaynak; kavram ve kurumları öğretilmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede, deniz ticareti hukukunda ortaya çıkacak uyuşmazlık ve hukukî sorunların çözümünde öğrenciye bir yol haritası verilmektedir. Zira, bir hukuk dalının kaynak; kavram ve kurumlarını anlamış bir hukukçu o hukuk dalındaki dinamik değişmelere karşı her an tepki verecek durumdadır ve önüne gelen uyuşmazlıklarda kendini güvende hissedecektir. Diğer yandan, deniz ticareti hukukun diğer hukuk dallarıyla yakın teması öğrenciye hukuk öğrenimi boyunca öğrendiği bilgileri bir kez daha tekrar etmek için büyük bir fırsat oluşturmaktadır. Deniz ticareti hukuku kişiler hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku, icra hukuku, ticaret ve hatta kamu hukukuyla yakın ilişkisi, öğrencinin hukuk nosyonunu dördüncü sınıfta bir kez daha sınamasına imkan vermektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Deniz Ticareti Hukuku 1, Bülent Sözer, Vedat Kitapçılık

 2. Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten, Cüneyt Süzel, On İki Levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXX

DERS KODU : HUK 404

DERSİN ADI : DEVLETLER ÖZEL HUKUKU II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Bu derste devletler özel hukukunun genel ilkeleri, Türk Kanunlar İhtilafı Sistemi, milletlerarası usul hukuku, vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku okutulmaktadır. Bir Türk vatandaşı İtalya’da bir İngiliz’le akdettiği alım satım sözleşmesiyle o anda Yugoslavya’da bulunan bir malı satarsa bu sözleşmeye hangi hukuk uygulanacaktır? Dava nerede açılır? Bir Türk vatandaşının vefatında Almanya, İspanya ve Türkiye’de bulunan menkul ve gayrimenkulleri hangi ülke hukukuna göre intikal edecektir? gibi son derece ilginç konuların ele alındığı bu ders uluslararası uygulamalar açısından son derece önem arz eder. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi 2’dir. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Devletler Hukuku, Enver Bozkurt ve Yasin Poyraz, Yetkin Yayınları

 2. Devletler Hususi Hukuku, Engin Nomer ve Aysel Çelikel, Beta Basım Yayın

 3. Milletlerarası Özel Hukuk, Filiz Berberoğlu Yenipınar, Aristo Yayınevi

 4. Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, Celal Ülgen, Beta Basım Yayın

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 406

DERSİN ADI : İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Sosyal güvenlik hukuku dersinde, Sosyal Güvenlik Kavramı, Sosyal Güvenliğin Çağdaş Eğilimleri ve Boyutları, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Primli Rejim (İşçilerin Sosyal Güvenliği),  Sosyal Sigorta Türleri, Memurların Sosyal Güvenliği, Bağımsız çalışanların Sosyal Güvenliği, Sigortalı Hizmetlerinin  Birleşmesi, Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Primsiz Rejim konuları işlenmektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Boyutuyla Psikososyal Riskler, Murat Kandemir, Legal Yayıncılık

 2. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Akademik Forumu, Fazıl Sağlam, Legal Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 408

DERSİN ADI : İCRA VE İFLAS HUKUKU II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: İcra hukukunun kaynakları, icra teşkilatı, ilamsız icra, genel haciz yolu, icra takibinin başlaması, takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, ödeme emrine itiraz, itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması, haciz safhası, paraya çevirme, paraların paylaştırılması, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralar hakkındaki özel hükümler, ilamlı icra ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip ders kapsamında incelenecek konulardan bazılarıdır.

Bunu takiben ise külli icra hukuku adı altında iflâs hukuku işlenmektedir.

İflâsa ilişkin olarak, iflâs teşkilatı, iflâs yolları (genel iflâs yoluyla takip ve kambiyo senetlerine özgü iflâs yoluyla takip), takipsiz iflâs, iflâsın ertelenmesi, iflâsın hukuki sonuçları, iflâsın tasfiyesi, kapatılması ve kaldırılması konuları işlenmektedir. Öğrenciler iflâs hususunda kimlerin iflâs edebileceğini, bunun sonuçlarını, iflâsın takipli ya da takipsiz yapılmasına göre iflâs kararı verilmesi ve bunun borçlu ile alacaklıları nasıl etkilediğini bu aşamada görmektedirler. Özellikle kanunda son yapılan değişiklikle getirilen yeni düzenlemelere (iflâsın ertelenmesi vs.) öğrencilerin dikkati çekilmektedir.

İcra iflâs hukukundaki diğer kurumlar (ihtiyati haciz, tasarrufun iptal davaları, konkordato ve konkordato türleri ile sermaye şirketlerinin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması) da dersin son aşamasında işlenerek öğrencilerin icra iflâs hukuku bilgileri tamamlanmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, İsmail Ercan, Seçkin Yayıncılık

 2. İcra ve İflas Hukuku, Mehmet Kodakoğlu, Savaş Yayınevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 414

DERSİN ADI : TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKU

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun amacı, kapsamı, Kanunda yer alan tanımlar; Tüketici işlemlerinde tüketicinin korunması ve aydınlatılması: Ayıplı mal, Sözleşmedeki haksız  şartlar, taksitle satış, kampanyalı satışlar, kapıdan satışlar, mesafeli sözleşmeler, tüketici kredisi, kredi kartları, garanti belgesi; Tüketici Kuruluşları: Tüketici Konseyi, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti; Yargılamaya ve Cezaya ilişki hükümler.

Bu dersin amacı, öğrencileri, tüketicinin korunması ve bu konudaki mevzuat hakkında bilgilendirmektir. Bu derste, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun anlamında Tüketici, Satıcı-Sağlayıcı ve İmalatçı-Üreticinin kimler olabileceği açıklandıktan sonra, öğrenciler tüketicinin bu kanun kapsamında haklarının neler olduğu, istenmeyen bir durumla karşılaşan tüketicinin başvurabileceği merciler konusunda bilgilendirilmektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Tüketicinin Korunması Hukuku, Çağlar Özel ve Aydın Zevkliler, Seçkin Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 418

DERSİN ADI : MEDENİ HUKUK VIII (MİRAS HUKUKU)

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Bu derste, bir kimsenin ölümü ile doğacak olan hukuki sonuçların neler olduğu üzerinde durulmaktadır. Kısaca hukuk düzeninin kişinin ölümüne bağladığı hukuki sonuçlar incelenmektedir. Miras hukuku dersinde öncelikle, miras hukukuna ait genel kavramlar açıklanmaktadır. Bu konuları takiben, kimlerin mirasçı olduğu ve terekeden hangi oranda paya sahip oldukları konuları üzerinde durulmaktadır. Daha sonra, miras bırakanın yapmış olduğu ölüme bağlı tasarruflar, bunların koşulları, geçerliliği konularına değinilmekte, son olarak mirasın kazanılması ve paylaşılması ile ilgili bilgiler verilmektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Miras Hukuku Davaları, Filiz Berberoğlu Yenipınar, Aristo Yayınevi

 2. Miras Hukuku Şema Kitabı, Herdem Belen, Beta Basım Yayın

 3. İngiliz, Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Mirasa Uygulanacak Hukuk, Ayşe Kübra Altıparmak, On İki Levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 410

DERSİN ADI : İDARİ YARGI II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Yönetsel sözleşmeler, yap-işlet-devret modeli, idari otoritelerin denetim yetkileri, hukuk devletinin anlamı ve yargı denetimi, devletin sorumluluğu, yönetsel yargı kuruluşları; Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay, yönetsel yargı usulü, hukuka aykırı idari işlemler aleyhine iptal davası, yönetimce ihlal edilen bir hakkın yerine getirilmesi ya da uğranılan zararın giderilmesi; tam yargı davası İdare Hukuku II dersinin konusunu oluşturmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. İdari Yargıda Ehliyet ve Husumet, Çağlar Burak Burtan, Der Yayınevi

 2. Türk İdari Yargılama Hukuku, Cemil Kaya ve Bahtiyar Akyılmazi Savaş Yayınevi

 3. İdari Yargılama Hukuku Pratik Çalışmalar, Halil Kalabalık, Seçkin Yayıncılık.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 416

DERSİN ADI : AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:2-0

DERSİN TANIMI: Avrupa Birliği Hukuku II dersi kapsamında şu konular anlatılmaktadır: Avrupa’da birlik fikrinin tarihi temelleri ve 1951’den günümüzeAB’nintarihçesi, AB hukukunun özellikleri ve üye ülkelere etkileri, kurucu antlaşmalar, değişiklik antlaşmaları, AB kurumları; AB Konseyi, AB Komisyonu, AB Parlamentosu, Avrupa Toplulukları Mahkemesi, Ekonomik Sosyal Komite ve diğer organlar, AB karar alma süreçleri.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. European Union Law, Damian Chalmers Garetj Davies and Giorgio Monti, Cambridge.

 2. Avrupa Birliği Anayasa Hukuku, Mustafa T. Karayiğit, Seçkin Yayıncılık

 3. Avrupa Birliği Hukuku Ders Kitabı, Hacı Can, Adalet Yayınevi

 4. Avrupa Birliği Hukuku, Cenap Çakmak, On İki Levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 412

DERSİN ADI : CEZA ÖZEL HUKUKU

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Bu derste, temel özgürlükler aleyhine işlenen suçlar, kamu güvenliği, kamu düzeni ve aile hayatı aleyhine işlenen suçlar, elektronik suçlar, mesken masuniyetini ihlal suçu, tahrik, organize suçlar, rüşvet, iltimas, mala karşı işlenen suçlar gibi çok sayıda suç tipi maddi ve manevi unsurları, teşebbüs, iştirak ve cezaları açısından ayrıntılı olarak incelenmektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. M. Emin Artuk/Ahmet Gökcen/A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Adalet Yayınevi.

 2. Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi.

 3. Veli Özer Özbek ve Diğerleri, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayınevi.

 4. Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Adalet Yayınevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SEÇMELİ DERSLER:

DERS KODU : HUK 508

DERSİN ADI: PARLAMENTO HUKUKU

DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Parlamento Hukukuna ilişkin temel kavram ve kuralları öğrenmek, parlamento ile demokrasi ve milli egemenlik ilişkileri öğrenmek, parlamentonun oluşumunu, işleyişini, görev ve yetkileri ve konuya ilişkin temel hukuksal düzenlemeleri incelemek dersin esas amacıdır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 2011.

 2. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ekin Yayınları, Bursa, 2010. 

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 509

DERSİN ADI: HUKUKÇULAR İÇİN DAVRANIŞ BİLİMLERİ

DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Hukukçular için sosyal psikoloji, kişisel gelişime yönelik beceriler, kurum içi ilişkilere yönelik organizasyonel davranış bilgisi ve genel yönetim ve insan kaynakları yönetimi hakkında temel bilgiler, dersin konusunu oluşturmaktadır. 

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Davranış Bilimleri, Kavramlar ve Kuramlar, Hasan Tutar, Seçkin Yayınları.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 504

DERSİN ADI : KRİMİNOLOJİ

DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Bu derste kriminoloji kavramı ve tarihi gelişimi, kriminolojinin önemi ve görevi, kriminolojide araştırma yöntemleri, bilinen ve bilinmeyen suçluluk gibi temel ve diğer ilgili kavramlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. M. Emin Artuk/M. Emin Alşahin, Kriminoloji.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DERS KODU : HUK 502

DERSİN ADI : ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

DERS VE UYGULAMA SAATİ:2-0

DERSİN TANIMI: Akreditif türleri, uluslararası ticarette kullanılan ödeme şekilleri, uluslararası temel ürün sözleşmeleri, çok uluslu şirketlerin hukukî yapıları, uluslararası yatırımlar ve çok uluslu işletmeler dersin içeriğini oluşturur.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Prof.Dr. Cemal Şanlı, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, Beta, 4.Bası, 2011.

 2. Prof.Dr. Nuray Ekşi, Milletlerarası Ticaret Hukuku, İstanbul 2011.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

DERS KODU : HUK 510

DERSİN ADI : DOĞAL KAYNAKLAR HUKUKU

DERS VE UYGULAMA SAATİ:2-0

DERSİN TANIMI: Dersin amacı, başlıca doğal kaynakların neler olduğunu, bunların hukuki niteliklerini ve tabi oldukları usul ve esasları kavratmak; öğrencinin karşılaştığı ihtilaflarda analiz yeteneğini kullanabilmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak ve sorunlara çözüm önerisi getirebilmesini sağlamaktır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. Gunes,Y., Coskun,A., (2004). Çevre Hukuku Ders kitabı, Kazancı Yayınevi Gunes,Y.,

 2. Coskun,A., (2008). Wildlife Law, ABA Publication.

 3. Coskun, A. (2003). Water Law in Turkey, Water İnternational.

 4. Turgut,N., Çevre Hukuku ve Politikası, İmaj Yayıevi,2009

 5. Kabaoğlu,İ., Çevre Hakkı, İmge Yayınları 1996

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXX

DERS KODU : HUK 512

DERSİN ADI : SERMAYA PİYASASI HUKUKU

DERS VE UYGULAMA SAATİ:2-0

DERSİN TANIMI: Sermaye Piyasası Hukuku dersi kapsamında öncelikle sermaye piyasasının temel anlayışları, Sermaye Piyasası Hukukunun sorunlara yaklaşım ve çözüm tarzı başta ticaret hukuku olmak üzere diğer hukuk dallarıyla ilişkisi açıklığa kavuşturmaktadır. Aynı zamanda düzenleyici otorite olan Sermaye Piyasa Kurulunun yapısı görev ve fonksiyonları açıklanmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

 1. KÜTÜKÇÜ, (Doğan) Sermaye Piyasası Hukuku I ve II, Beta Yayınları, 2004.

 2. Recent Developments in Capital Markets in Turkey, Çeşme, İzmir, June 30July 5, 1985 (Basım Yılı: 1985)

 3. SÖZER (Bülent), Legal Environment of Business. A Hand Book on Turkish and International Business Law, Istanbul, Beta

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.