DERS KODU : HUK 407

DERSİN ADI : İCRA VE İFLAS HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: İcra İflâs Hukuku, Hukuk Fakültesi 4.Sınıfta görülen bir ders olup, dersin amacı, alacaklının alacağını borçlunun rızası ile ödememesi halinde borçluya karşı devletin yetkili organlarına başvurarak alacağına kavuşmasının yolları öğretilmektedir. Bu yollar temelde iki ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar alacaklının alacağına yeter oranda borçlu mal varlığını takip ettiği cüzi icra ile alacaklının alacağı için borçlunun bütün malvarlığının tasfiyesini isteyerek yaptığı iflâs yoluyla takip yolu ya da borçlu ya da alacaklının borçlu malvarlığının tamamının tasfiyesini öngören doğrudan iflâs yoludur.

Dersin ilk kısımlarında İcra-İflâs hukuku temel bilgileri (organlar, şikâyet, icra harç ve giderleri, icra takibinin tarafları) genel giriş bilgisi olarak öğretilmektedir. Bu temel bilgilerin öğrenilmesi, icra takibinin sonraki aşamalarının öğrenilmesi ve tamamlanması açısından önemlidir. Temel bilgilerin öğretilmesi aşamasını cüzi icra takibinin yolları olan ilâmsız (genel haciz yoluyla takip, kambiyo senetlerine özgü haciz takip yolu ile takip ve kiralanan taşınmazların tahliyesi), ilâmlı, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlı veya ilâmsız takip yolları, bu takip yolları içinde karşılaşılabilecek olan müesseselerle (tebligat, süreler, ödeme-icra emri, ödeme emrine itiraz, menfi tespit ve istirdat davaları, haciz, mal beyanı, borcun taksitle ödenmesi hacizde istihkâk davaları) görülmesi izlemektedir.

Bunu takiben ise külli icra hukuku adı altında iflâs hukuku işlenmektedir. İflâsa ilişkin olarak, iflâs teşkilatı, iflâs yolları (genel iflâs yoluyla takip ve kambiyo senetlerine özgü iflâs yoluyla takip), takipsiz iflâs, iflâsın ertelenmesi, iflâsın hukuki sonuçları, iflâsın tasfiyesi, kapatılması ve kaldırılması konuları işlenmektedir. Öğrenciler iflâs hususunda kimlerin iflâs edebileceğini, bunun sonuçlarını, iflâsın takipli ya da takipsiz yapılmasına göre iflâs kararı verilmesi ve bunun borçlu ile alacaklıları nasıl etkilediğini bu aşamada görmektedirler. Özellikle kanunda son yapılan değişiklikle getirilen yeni düzenlemelere (iflâsın ertelenmesi vs.) öğrencilerin dikkati çekilmektedir.

İcra iflâs hukukundaki diğer kurumlar (ihtiyati haciz, tasarrufun iptal davaları, konkordato ve konkordato türleri ile sermaye şirketlerinin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması) da dersin son aşamasında işlenerek öğrencilerin icra iflâs hukuku bilgileri tamamlanmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, İsmail Ercan, Seçkin Yayıncılık

  2. Stajyer Avukatın İcra ve İflas Hukukunda Uygulama Kitabı

  3. İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Murat Yavaş ve diğerleri, Seçkin Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.