DERS KODU : HUK 311

DERSİN ADI: VERGİ HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Kamu hizmetlerinin finansmanında çeşitli kaynaklardan elde edilen kamu gelirlerinden yararlanılmaktadır. Günümüzde kamu harcamaları, kamu hizmeti gören devletin lehine olarak kanundan doğan bir alacak hakkı olarak nitelendirilen vergilerle finanse edilmektedir. Vergi, alacaklısı devletin egemenlik gücüne dayanarak piyasa ekonomisinden sağladığı bir değer olduğu için, bu konudaki yükümlü-devlet ilişkileri kamu hukuku ilişkisi niteliğindedir. Kamu hukuku ilişkisi olması dolayısıyla yükümlü ile devlet arasındaki ilişkiler bazı özellikler arz etmektedir. Kamu hukuku ilişkisi olmasının yanında, vergiyi doğuran olayların büyük çoğunluğunun özel hukuk ilişkisi olması dolayısıyla vergi hukukunun özel hukuk dalları ile de yakın ilişkileri bulunmaktadır. Bu çerçevede, vergi hukuku dersinde aşağıda konular incelenmektedir.

 • Giriş (Vergi hukukunun tanımı, hukuk sistemi içindeki yeri, kamu hukuku ve özel hukuk dalları ile ilişkisi vb.)

 • Vergi Hukukunun Kaynakları (Bağlayıcı-Bağlayıcı olmayan kaynaklar)

 • Vergi Kanunlarının Uygulanması (Yer ve zaman bakımından)

 • Vergi Hukukunda Yorum (Vergi kanunlarının anlam bakımından uygulanması)

 • Vergi Ödevi (Vergi yükümlülüğü ve vergi sorumluluğu)

 • Vergilendirme İşlemleri (Tarh-tebliğ-tahakkuk-tahsil)

 • Vergi İdaresinin Yükümlüleri Denetleme Yolları

 • Vergi Hukukunda Süreler

 • Vergi Yükümlülerinin Ödevleri

 • Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler

 • Vergi Ceza Hukuku (Vergi suç ve cezaları, vergi suçluluğunu ve vergi cezalarını sona erdiren nedenler)

 • Kamu İcra Hukuku (Kamu alacaklarının cebri tahsil süreci, 6183 Sayılı Kanun)

 • Vergi sorunlarının İdari Aşamada Çözüm Yolları

 • Vergi Yargılaması Hukuku

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Vergi Ceza Hukuku, M. Kamil Mutluer, Bilgi Üniversitesi Yayınları

  2. Vergi Hukukunda Çeşitli Uyuşmazlık Tipleri ve Çözüm Önerileri, Oğuzhan Aslan ve Hüseyin Karakoç, Adalet Yayınevi

  3. Vergi Hukukunda Bilgi Toplama ve Açıklamanın Sınırları, Billur Yaltı, Beta Basım Yayın

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.