DERS KODU : HUK 307

DERSİN ADI: BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Teorik derslerde, isimli (tipik) sözleşmeler ve isimsiz (atipik) sözleşmeler hakkında, öğreti ve uygulama ile Türk Borçlar Kanunu Tasarısı göz önünde tutularak bilgiler verilmekte ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Önce, sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde kurulan isimsiz sözleşmeler (kendisine özgü yapısı olan sözleşmeler, karma sözleşmeler ve birleşik sözleşmeler) ele alınmakta, her birinin uygulamada en sık karşılaşılan örnekleri üzerinde durulmaktadır.

Borçlar Kanunumuzun ikinci kısmında düzenlenen ve aşağıda belirtilen özel borç ilişkileri incelenmektedir.

  • Satım sözleşmesi (BK.m.182–231), trampa sözleşmesi (BK.m.232–233), bağışlama sözleşmesi (BKm.234–247);

  • Kira sözleşmesi (âdi kira ve hâsılat kirası) (BK.m.248–298), âriyet sözleşmesi (BK m. 299 – 305), karz sözleşmesi (BK m. 306–312);

  • Hizmet sözleşmesi (BK m. 313–354), istisna (eser) sözleşmesi (BK.m.355–371),  vekâlet sözleşmesi (BK.m.386–398), vekâletsiz iş görme (BK.m.410–415), havale (BK m. 457- 462);

  • Vedia sözleşmesi ve bazı çeşitleri (BK.m.463–482);

  • Kefalet sözleşmesi (BK.m.483–503);

  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi (BK.m.511–519), kaydı hayat ile irat sözleşmesi (BK.m. 507–510).

Borçlar hukukunun, özel hukukun en temel bölümlerin-den birini oluşturması nedeniyle, öğrencilerin özel borç ilişkileri hakkında, lisans düzeyinde, bilgi edinmeleri ve özellikle kanun hükümlerini, öğreti ve uygulama ışığında yorumlama becerisini kazanmaları amaçlanmaktadır

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. The Law of Obligations, Roman Foundations of the Civilian Tradition, Reinhard Zimmerman, Clarendon Paperbacks.

  2. Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş, Filiz Kitabevi

  3. Türk Borçlar Hukuku-Özel Hükümler, Prof. Dr. Cevdet Yavuz, Beta Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.