DERS KODU : HUK 304

DERSİN ADI: MEDENİ HUKUK VI (EŞYA HUKUKU)

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Eşya Hukuku dersinin amacı, lisans düzeyindeki öğrencilerin esas olarak Medeni Kanunumuzun Dördüncü Kitabında yer alan ve kişilerin eşyalar üzerindeki hâkimiyet ilişkilerini düzenleyen Medeni Hukuk kısmı olan Eşya Hukukunun, kavramları ve ilkeleri hakkında öğretideki görüşler ve yargısal içtihatlardan da yararlanılarak bilgilendirilmesidir. Eşya Hukuku dersinde öncelikle Eşya Hukukunun temel konusunu oluşturan ve kişilere eşyalar üzerinde hâkimiyet hakkı sağlayan “ayni hak” kavramı ve ilkeleri anlatıldıktan sonra, kişilerin eşya üzerindeki hâkimiyetinin fiili bir hâkimiyet olarak ortaya çıktığı “zilyetlik” kavramı ele alınacaktır. Bu konuları takiben, taşınmazların toplum için taşıdığı büyük önem dolayısıyla, taşınmazlar üzerindeki ayni haklara aleniyet kazandırmak amacında olan “Tapu Sicili” müessesesi anlatılacaktır. Sonrasında ise Eşya Hukukunun temel konusunu oluşturan “ayni hakların” çeşitleri olan Mülkiyet Hakkı ve Sınırlı Ayni Haklar konularına ayrıntılı olarak değinilecektir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Pratik Eşya Hukuku, Oğuz Sadık Aydos, Gazi Kitabevi

  2. Eşya Hukukundan Doğan Davalar, Hasan Özkan, Legal Yayıncılık

  3. Eşya Hukuku II – (Mülkiyet) 9. Baskı, Mehmet Ayan, Seçkin Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.