DERS KODU : HUK 303

DERSİN ADI: MEDENİ HUKUK V (EŞYA HUKUKU)

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Eşya Hukuku dersinde içerik olarak, “Eşya Hukukunun Tanımı ve Konusu, Eşya Kavramı, Ayni Hak Kavramı ve Çeşitleri, Ayni Haklara Hakim Olan İlkeler,  Zilyetlik, Tapu Sicili, Kadastro, Mülkiyet Hakkı, Taşınmaz Mülkiyeti, Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları, Kat Mülkiyeti, Taşınır Mülkiyeti, İrtifak Hakları, Taşınmaz Yükü, Taşınmaz Rehni ve Taşınır Rehni” konuları yer almaktadır.

Eşya Hukuku dersinin amacı, lisans düzeyindeki öğrencilerin esas olarak Medeni Kanunumuzun Dördüncü Kitabında yer alan ve kişilerin eşyalar üzerindeki hâkimiyet ilişkilerini düzenleyen Medeni Hukuk kısmı olan Eşya Hukukunun, kavramları ve ilkeleri hakkında öğretideki görüşler ve yargısal içtihatlardan da yararlanılarak bilgilendirilmesidir. Eşya Hukuku dersinde öncelikle Eşya Hukukunun temel konusunu oluşturan ve kişilere eşyalar üzerinde hâkimiyet hakkı sağlayan “ayni hak” kavramı ve ilkeleri anlatıldıktan sonra, kişilerin eşya üzerindeki hâkimiyetinin fiili bir hâkimiyet olarak ortaya çıktığı “zilyetlik” kavramı ele alınacaktır. Bu konuları takiben, taşınmazların toplum için taşıdığı büyük önem dolayısıyla, taşınmazlar üzerindeki ayni haklara aleniyet kazandırmak amacında olan “Tapu Sicili” müessesesi anlatılacaktır. Sonrasında ise Eşya Hukukunun temel konusunu oluşturan “ayni hakların” çeşitleri olan Mülkiyet Hakkı ve Sınırlı Ayni Haklar konularına ayrıntılı olarak değinilecektir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Land: The Law o Real Property, Prof. Cedric D. Belle, Old Bailey Press.

  2. Eşya Hukuku, Haluk Nomer, On İki Levha Yayıncılık

  3. Şekli Eşya Hukuku, Veysel Başpınar, Yetkin Yayınları

  4. Pratik Eşya Hukuku, Şeref Ertaş, Barış Yayınları

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.