DERS KODU : HUK 209

DERSİN ADI: DEVLETLER GENEL HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Devletler Genel Hukuku uluslararası toplum üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları bütünü olarak tanımlanabilir. Uluslararası toplum üyeleri ise, uluslararası hukuk kişiliğini haiz birimlerdir. Uluslararası hukuk kişiliği, uluslararası alanda hak ve borç sahibi olmayı, haklarını doğrudan doğruya uluslararası alanda koruma ehliyetini ve uluslararası sorumluluğun doğabilmesini ifade eder. Böylece, uluslararası hukuk kişileri, aslî süjeler olan egemen devletler ve bunlar tarafından oluşturulan uluslararası örgütlerdir (türemiş süjeler). Bu derste öncelikle, uluslararası hukukun anlamı, kapsamı, özellikleri ve “varlığı sorunu” üzerinde durulacak ve ardından “uluslararası hukukun kaynakları” (andlaşmalar, uluslararası örf ve âdet, hukukun genel ilkeleri, uluslararası yargı ve hakemlik kararları, hakça ilkeler, andlaşma niteliği taşımayan iki veya çok taraflı işlemler, tek taraflı işlemler) ve bunların özellikle iç hukuka etkisi konuları ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Bunlar dışında genel olarak konu başlıkları şöyledir: Uluslararası Hukukun Kişileri (Devletler, Uluslararası Örgütler ve özellikle Birleşmiş Milletler Örgütü), Uluslararası Hukuk Kişileri Arasındaki İlişkiler (Diplomatik İlişkiler, Konsolosluk İlişkileri, Uluslararası Sorumluluk, Uluslararası Silahlı Çatışmalar, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümü), Mekânların Uluslararası Rejimi (Uluslararası Deniz Hukuku, Göller, Kanallar, Akarsular, Hava ve Uzay). Uluslararası Hukuk dersi, pozitif hukuk bilgisinin aktarılmasının yanı sıra, dünyada olan bitenlere ilgiyi artırma, bunlar hakkında önce bilgi sonra fikir sahibi olma ve olaylar üzerindeki fikirlerini ifade edebilme yeteneğinin doğmasına yol açması bakımından hukukçu olmaya aday hukuk öğrencisi için çok önemlidir. Böylece, öğrenci, dünyadaki çeşitli gelişmelerden haberdar olabilecek ve hukukun konumunu kendi tutumu olarak belirleme eğilimi gösterebilecektir. Uluslararası hukuk denince yaşanan çeşitli olumsuz deneyimlerin etkisiyle akla hemen uluslararası hukuk ihlalleri, silahlı çatışmalar, hukuka aykırı müdahaleler, güç dengesizlikleri vs. gelmektedir. Ancak, bu izlenimin sebebi uluslararası hukuk değil, uluslararası hukuka gereken özenle her zaman bağlı olunmamasıdır. Nitekim diğer hukuk dallarının konuları bakımından da sayısız ihlaller vuku bulmaktadır. Önemli olan o hukuk düzeninin varlığını sürdürmesi yönünde inancın bulunmasıdır. Ayrıca, devletlerin, uluslararası örgütlerin ve ulusların artan şekilde birçok gündelik konuda ilişki ve işbirliğine gittiğini ve bunun da uluslararası hukuk düzeni içinde cereyan ettiğini unutmamak gerekir. Uluslararası Hukuk dersinde uluslararası hukuk kişileri arasındaki ilişkileri hukuk yönünden ele almanın, gerek pozitif hukuk mantığı gerek muhakeme yeteneği açısından hukuk bilgisini zenginleştirici etkisi görülecektir. Bu derste öğrencinin uluslararası hukuk ve ilgili alanlarda tarihsel gelişimden günümüzdeki son durumlara kadar önemli bilgilerle donatılmasını sağlamak amaçlanmaktadır

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Law of Nations Andrew Clapham, Oxford University Press.

  2. Devletler Hukuku, Enver Bozkurt, Yetkin Yayınları

  3. Devletler Hususi Hukuku, Engin Nomer, Beta Basım Yayın

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.