DERS KODU : HUK 207

DERSİN ADI: GENEL KAMU HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Devlet kuramı: 1. Devlet Nedir? Kavramsal Bir Yaklaşım, Devlet kavramının soyut içeriği, devletin kökeni, devletin kişiliği sorunu: Devletin kişilik sahibi olmasının sonuçları, unsurları açısından devlet. 2. Siyasal İktidar ve Egemenlik Kavramları: İktidar kavramı, siyasal iktidar ve diğer iktidar türlerinden farkı, egemenlik kavramı, klasik egemenlik anlayışı ve egemenlik algısının XXI. yüzyıldaki yansımaları, siyasal iktidar ve egemenlik kavramları aynı şeyi ifade etmez. 3. Siyasal İktidarın Meşruluğu:Meşruluk kavramı ve yasallık, Siyasal iktidarın meşruluk temeline göre sınıflandırılması, Klasik meşruluk teorileri: Teokratik teoriler, Demokratik teoriler. 4. Siyasal iktidarın sınırlandırılması sorunu: Siyasal iktidarın  sınırlandırılması konusunda tarihi ve teorik gelişmeler, Siyasal iktidarın hukukî araçlarla sınırlandırılması, Siyasal iktidarın hukuk dışı araçlarla sınırlandırılması. 5. Muhalefet olgusu: Direnme hakkı ve sivil itaatsizlik. II. HAK KURAMI: 1. İnsan Hakları Kavramı: Hak kavramı, hak bir özgürlük müdür?, eşitlik: “hak”ta mı yoksa “haksızlık”ta mı?, insan hakları insanın sırf insan olmasından kaynaklanır, Marksist eleştiri: sırf doğmuş olmak zahmetine katlanmak “hak sahibi” olmak için yeterli midir? 2. İnsan Hakları Kavramının benzer kavramlarla olan ilişkisi: Kamu özgürlükleri, temel haklar ve ödevler, yurttaş hakları, karıştırılan iki kavram: kişi hakları-kişisel haklar. 3. İnsan haklarının temel özellikleri: İnsan hakları ahlakilik düşüncesine dayanır, insan hakları kavramı, kaynağını ahlakilik düşüncesine bulmasının bir sonucu olarak en üstün değerdir, insan hakları birey-devlet ilişkisinden kaynaklanır. 4. Temel hakların sınıflandırılması: I. Kuşak Haklar-Aktif Statü Hakları ve Negatif Statü Hakları-Klasik Haklar: Ferdiyetçi doktrin-liberal devlet, II. Kuşak Haklar-Pozitif Statü Hakları-Ekonomik ve Sosyal Haklar: Sosyal hak kuramı-sosyal devlet-sosyalist devlet, III. Kuşak Haklar-self determinasyon hakkı, çevre hakkı, azınlık hakları. 5. 1982 Anayasasında Temel haklar ve özgürlükler rejimi: Temel Haklar yanında “Ödevler”, Temel Hak ve Ödevlerin Sınıflandırılması, Temel Hakların Sınırlandırılması Sorunu, Olağan Dönemlerde Temel Hakların Sınırlandırılmasının Sınırı ve Olağanüstü Dönemlerde Temel Hak ve Özgürlüklerin Kullanımının Durdurulması. 6. Uluslararası alanda temel hak ve özgürlüklerin korunması: Amerikan Belgeleri, İngiliz Belgeleri, Fransız Belgeleri, Uluslararası alanda temel hakların korunması bakımından Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler ve koruma sistemleri: İHEB, AİHS, BM Sözleşmeleri: İkiz Sözleşmeler, İşkencenin Önlenmesine Dair Sözl., Irk Ayrımcılığının Önlenmesine Dair Sözl., Cinsiyet Ayrımcılığına Dair Sözl., Çocuk Hakları Sözleşmesi, İnsan Haklarının korunmasına ilişkin olarak BM’nin sözleşme dışı yöntemleri. 7. İnsan Hakları ve Kültürel Rölativizm, 8. Uluslararası Politika ve İnsan Hakları.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Public Law, Mark Elliot and Robert Thomas, Oxford University Press.

  2. Genel Kamu Hukuku, Mehmet Akad, Der Yayınevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.