DERS KODU : HUK 120

DERSİN ADI: İNSAN HAKLARI

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ:2-0

DERSİN TANIMI: Ders kapsamında işlenecek konular öncelikle insan hakları kavramının tanımı, tarihsel gelişimi ve türleridir.  Türk Anayasalarının insan hakları konusundaki yaklaşımı, 1982 Anayasasında temel hak ve özgürlükler ile temel hakların sınırlanma rejimi ile ulusal hukukta insan haklarının korunması ele alındıktan sonra uluslararası hukukta insan haklarının korunması anlatılacaktır. Bu bağlamda ilk önce insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve bunlara ilişkin koruma mekanizmaları genel olarak anlatılacaktır. Ardından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi özel olarak ele alınacak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine devlet ve bireysel başvuru yolları, başvurunun kabul edilebilirlik ve esas bakımından incelenme aşaması, Mahkeme kararlarının niteliği ve uygulaması ile Sözleşmede güvence altına alınan hak ve özgürlüklere yer verilecektir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ilişkin konular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihadı ışığında incelenecektir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. International Human Rights, Rhona K. M. Smith, Oxford University Press.

  2. İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, Refik Turan, Pegem Akademi

  3. İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet, Jim IFE, Nika Yayınevi

  4. İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Basın Yayın

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.